Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2728/GA, 2 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:02-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2728/GA

betreft: [klager] datum: 2 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 september 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet tijdig uitvoeren van bijschrijvingen op de rekening-courant.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager verwijst naar door hem overgelegde afschriften van de rekening-courant en kopieën van rekeningen van de inrichtingswinkel. Daaruit kan blijken dat de directeur onzorgvuldig is omgegaan met de financiële belangen van klager.

De directeur heeft verwezen naar zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter en dat standpunt in beroep gehandhaafd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de uitspraak van de beklagrechter. Zij zal die uitspraak daarom vernietigen en het beklag opnieuw beoordelen.

Het beklag is gericht tegen het niet tijdig uitvoeren van mutaties (met name bijschrijvingen) op klagers rekening-courant. Door de directeur is allereerst aangevoerd dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn beklag, omdat – zo verstaat
de beroepscommissie – de financiële administratie niet langer onder de bevoegdheid van de directeur zou vallen.

Artikel 46, tweede lid, van de Pbw, bepaalt, dat de gedetineerde de beschikking heeft over een rekening-courant bij de inrichting. Op grond van die bepaling bestaat voor de directeur de verplichting zorg te dragen voor het behoorlijk laten verlopen van
het betalingsverkeer met en van de gedetineerden. De omstandigheid dat het betalingsverkeer feitelijk wordt uitgevoerd door een zogenaamd Shared Service Center (SSC), ontslaat de directeur niet van die zorgplicht. Klager is derhalve ontvankelijk in
zijn
beklag.
Door de directeur is niet weersproken dat klager feitelijk (te) lang heeft moeten wachten op bijschrijving van hem toekomende gelden op zijn rekening-courant. Hij heeft daarbij aangevoerd dat hij heeft getracht een en ander te bespoedigen maar dat hij
niet bevoegd is om sturing te geven aan medewerkers van het ten behoeve van de inrichting functionerende SSC. Door te trachten de bijschrijving van gelden te bespoedigen heeft de directeur wel een zekere invulling gegeven aan de voor hem bestaande
zorgplicht, maar het feit dat hem tengevolge van voorgeschreven administratieve reorganisatie de bevoegdheid ontbeert om daadwerkelijke bespoediging van de bijschrijving te bewerkstelligen, doet niet af aan zijn wettelijke zorgplicht en valt hem toe te
rekenen. Het beklag moet daarom alsnog gegrond worden verklaard

In de omstandigheden van het geval wordt aanleiding gevonden klager na te melden tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart het beklag alsnog gegrond en kent klager een tegemoetkoming toe van € 5,= toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven