Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/3071/GV, 2 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:02-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/3071/GV

betreft: [klager] datum: 2 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 december 2005 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Van slachtofferconfrontatie kan geen sprake zijn omdat klager zijn verlof in een andere plaats zal doorbrengen dan waar de slachtoffers wonen. Voorts volgt hij al enige maanden een training om zijn agressie te leren beheersen.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In de bestreden beslissing is onvoldoende rekening gehouden met klagers positieve deelname aan de training. Derhalve is besloten de beslissing te herzien en klager op 31 december 2005 voor de duur van 60 uur alsnog de mogelijkheid te bieden algemeen
verlof te genieten in het kader van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Aldus is op 23 december 2005 beslist.

3. De ontvankelijkheid
Nu klagers verzoek om algemeen verlof bij beslissing van 23 december 2005 alsnog is toegewezen, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in
zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 2 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven