Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2908/GB, 10 februari 2006, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2908/GB

Betreft: [klager] datum: 10 februari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 21 november 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) voor vrouwen Ter Peel te Sevenum afgewezen.

2. De feiten
Klaagster is sedert 20 juli 2004 gedetineerd. Zij verblijft als preventief gehechte in de penitentiaire inrichting voor vrouwen (p.i.v.) Breda (h.v.b.).

3. De standpunten
3.1. Door klaagster is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Ter Peel als volgt toegelicht.
Overplaatsing naar het h.v.b. Ter Peel is voor klaagster heel belangrijk. Op 30 november 2005 dient haar hoger beroep. Klaagster vindt het heel eigenaardig dat haar hoger beroep zou moeten worden afgewacht. Zij ziet regelmatig dat gedetineerden eerder
worden overgeplaatst. Het lijkt wel of zij door de p.i.v. Breda wordt tegengewerkt. Zij is al veertien maanden gedetineerd, waarvan tien maanden in Breda. In Ter Peel zijn veel meer activiteiten voor moeder en kind. Moeder/kindbezoek is daar van groot
belang. Klaagster is moeder van drie kinderen. De jongste is pas drie jaar. Haar kinderen zijn voor haar het belangrijkste in haar leven. In Breda zijn alle moeder/kindactiviteiten volledig afgeschaft. Het is in Breda bijna onmogelijk om een
fatsoenlijk
contact met haar kinderen te onderhouden. De spanningen worden haar in Breda echt te veel. Klaagster loopt op haar tenen om het nog vol te houden. Zij is zelfs gestopt met werken, hetgeen zij altijd een plezierige activiteit vond omdat ze dan even van
cel kon zijn. Zelfs op de arbeid is de sfeer te snijden. Klaagster heeft zich altijd aan de regels gehouden en nooit problemen veroorzaakt of een rapport gehad. Klaagster wil haar beroep eventueel mondeling toelichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
In september 2004 is haar verzoek om overgeplaatst te worden naar Nieuwersluis toegewezen. Deze beslissing is op 14 september 2004 vrijwillig teruggedraaid door klaagster. In januari 2005 heeft klaagster een negatieve beslissing ontvangen op haar
verzoek tot overplaatsing vanwege haar vrijwillige intrekking van haar vorige verzoek. Vervolgens is klaagster op 17 februari 2005 overgeplaatst naar Nieuwersluis op grond van haar eigen verzoek en een positief antwoord op het door haar ingestelde
beroep. Op 22 mei 2005 is klaagster niet teruggekeerd in Nieuwersluis na een korte schorsing door de rechtbank. Op 26 september 2005 is klaagster vanaf het politiebureau geplaatst in de p.i.v. Breda. Haar op 17 oktober 2005 ingediende verzoek tot
overplaatsing naar Ter Peel is afgewezen in verband met een openstaande zaak bij de rechtbank Amsterdam. Om de vervoerslijnen naar de rechtbank zo kort mogelijk te houden, is haar verzoek afgewezen. Klaagster is medegedeeld dat zij haar voorkeursplaats
kan aangeven zodra ze in aanmerking komt voor verdere fasering. Vanwege de openstaande zaak, haar wispelturige gedrag en haar onttrekking aan detentie, gedurende vier maanden, en het feit dat haar bezoek uit Amsterdam komt, wordt de beslissing tot
afwijzing van het verzoek niet onredelijk of onbillijk geacht.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich aan de hand van de stukken voldoende ingelicht en wijst klaagsters verzoek om het beroep mondeling toe te lichten af.

4.2. Klaagster behoort, gelet op haar status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. Klaagster is preventief gehecht ten behoeve van het parket Amsterdam. Uitgangspunt is dat gedetineerden zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting worden geplaatst om een zo goed mogelijke en efficiënte rechtsgang te waarborgen. Klaagster
heeft eerder verzocht om overplaatsing en dit verzoek vervolgens weer ingetrokken. Nadat een verzoek tot overplaatsing uiteindelijk toch is gehonoreerd en zij in het h.v.b. te Nieuwersluis is geplaatst, heeft zij zich in mei 2005 gedurende vier maanden
onttrokken aan detentie. Haar bezoek is voorts afkomstig uit Amsterdam.
Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden
aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 februari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven