Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2897/GB, 10 februari 2006, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2897/GB

Betreft: [klager] datum: 10 februari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. de Back, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 november 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Karelskamp te Almelo ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 november 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Lelystad. Op 28 september 2005 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Karelskamp.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft ruim twee jaren in voorlopige hechtenis in het h.v.b. Lelystad doorgebracht. Dit verblijf is tot op de datum van overplaatsing naar tevredenheid verlopen. Voor klager komt een dergelijke beslissing dan ook volstrekt uit de lucht vallen.
Hij
ontkent uitdrukkelijk vluchtplannen te hebben gemaakt. Dit wordt ook niet onderbouwd in de selectiebeslissing. Klager is van mening dat zijn overplaatsing volstrekt ten onrechte is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst naar een andere inrichting op grond van de verdenking van het voorbereiden van een poging tot ontvluchting. De berichtgeving is overigens via het Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP) bij de inrichting terecht gekomen.
In een dergelijke situatie wordt geen enkel risico genomen en wordt een persoon, in dit geval klager, onmiddellijk afgezonderd en mogelijk direct overgeplaatst naar een andere inrichting. In dit geval is dit ook gebeurd. In het h.v.b. De Karelskamp was
op korte termijn plaats en het is een goed beveiligde inrichting. Dit is dan ook de reden waarom klager daar is geplaatst. Er is geen aanleiding gezien om klager overeenkomstig het verzoek van zijn raadsman over te plaatsen naar een inrichting in het
westen van het land. Als arrest is gewezen, zal klager geselecteerd worden voor een vervolginrichting. Hierbij kan klager zijn voorkeur uitspreken en zal daar mogelijk mee rekening worden gehouden.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie
gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is overgeplaatst op grond van informatie afkomstig van het meldpunt
GRIP. Het meldpunt GRIP heeft op 24 september 2005 vanuit de locatie Lelystad, telefonische informatie ontvangen dat klager mogelijk voornemens is te ontsnappen tijdens het luchten. Deze informatie is vastgelegd in een rapport risicoanalyse. De
beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris ten tijde van het nemen van de onderhavige beslissing geen aanleiding had om te twijfelen aan de juistheid van de van het GRIP afkomstige informatie. Gelet op het vorenstaande kan de
beslissing
naar het oordeel van de beroepscommissie, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 februari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven