Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2856/JB, 10 februari 2006, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2856/JB

Betreft: [klager] datum: 10 februari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. R.I.R. Denz, namens

[...], geboren op [1993], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 11 november 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 januari 2006, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. N.A. Pasveer en namens de Minister [...], selectiefunctionaris, en [...], medewerker
juridische zaken.

Klager is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers bezwaarschrift tegen de beslissing tot plaatsing in de opvanginrichting Teylingereind te Sassenheim in afwachting van plaatsing in een behandelinrichting ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 17 januari 2005 door de kinderrechter voorlopig onder toezicht gesteld voor de duur van drie maanden en de kinderrechter heeft machtiging verleend tot plaatsing van klager in een residentiële instelling voor de duur van drie maanden. Op 2
maart 2005 is door de kinderrechter machtiging verleend tot plaatsing van klager in een normaal beveiligde j.j.i., welke machtiging met ingang van 17 april 2005 is verlengd tot 1 april 2006. Tevens is klager op laatstgenoemde datum door de
kinderrechter
onder toezicht gesteld voor de duur van een jaar.
Op 28 juli 2005 is klager in afwachting van plaatsing in een behandelinrichting geplaatst in de gesloten normaal beveiligde opvanginrichting Teylingereind.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is niet op zijn plek in Teylingereind. De reisafstand van en naar Rotterdam voor zijn moeder en de transcultureel psychiater [...], is moeilijk te overbruggen. Klager, nog maar twaalf jaar oud, heeft een goed contact met zijn moeder. De
behandeling door de transcultureel psychiater is goed voor hem. Klager wordt in de groep in Teylingereind vaak lastig gevallen. Dit heeft te maken met zijn leeftijd. Hij kan moeilijk aansluiting vinden bij de oudere jongens in zijn groep. Toen er
tijdelijk een aantal jongens van dezelfde leeftijd als klager in zijn groep werd geplaatst, bloeide klager gelijk op. Deze jongens zijn inmiddels weer overgeplaatst. Momenteel gaat het nog steeds niet goed met klager in de groep. Hij is het mikpunt van
pesterijen. Dit gebeurt achter de rug om van de leiding. Klager heeft meerdere keren met zijn raadsvrouw gebeld over pesterijen. Zij heeft terzake een brief voor hem geschreven aan de directeur. De raadsvrouw heeft alleen contact met klagers moeder en
niet met Bureau Jeugdzorg. Via de moeder is kennis genomen van het schrijven van het Bureau Jeugdzorg van 22 december 2005. Hoewel daarin vermeld wordt dat het in Teylingereind goed gaat op school, heeft de raadsvrouw niet die indruk in verband met de
pesterijen.

Namens de Minister is de beslissing tot afwijzing van het verzoek als volgt
toegelicht.
Verwezen wordt naar hetgeen aan de plaatsing van klager vooraf is gegaan. Klager is op grond van de machtiging van de kinderrechter geplaatst in de gesloten opvanginrichting Teylingereind in afwachting van plaatsing in een behandelinrichting.
Aanvankelijk was klager daar geplaatst in het kader van een crisisplaatsing. In klagers regio was geen plaats. In de Hartelborgt worden geen OTS-ers geplaatst. Teylingereind en Den Hey-Acker te Breda zijn aangewezen als opvanginrichtingen voor OTS-ers
in de regio Rotterdam. Overplaatsing naar Den Hey-Acker te Breda is als alternatief voorgesteld aan klager, maar klager is hierop niet ingegaan. Plaatsing in Den Hey-Acker te Breda behoort nog tot de mogelijkheden. Aan klager is aangegeven dat, indien
er sprake is van pesterijen, hij dat moet melden. Het is niet bekend dat daar niets mee gedaan zou zijn. Uit de nadere rapportage van Teylingereind blijkt dat het op school juist goed met klager gaat. Hij is geplaatst in een kleine groep bij
leeftijdgenoten. Zojuist is gesproken met de behandeldirecteur van Teylingereind en is vernomen dat klager waarschijnlijk inmiddels te oud is om hem in De Horizon te plaatsen. Hij is bijna dertien jaar oud. Het Bureau Jeugdzorg denkt aan plaatsing in
Zetten. Wellicht zijn er ook nog mogelijkheden om klager in een VWS-inrichting te plaatsen. De behandelaanvraag, die noodzakelijk is om over te gaan tot plaatsing in een behandelinrichting, is echter nog niet compleet en daarop kan niet vooruitgelopen
worden. Gewacht wordt op de indicatie van Bureau Jeugdzorg.

4. De beoordeling
Klager verblijft in de gesloten normaal beveiligde opvanginrichting Teylingereind op grond van een machtiging van de kinderrechter die geldig is tot 1 april 2006 in afwachting van plaatsing in een behandelinrichting.
De normaal beveiligde opvanginrichtingen zijn, krachtens artikel 9, tweede lid onder d, van de Bjj in verbinding met artikel 10, eerste lid, van de Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen bestemd tot - onder meer - opvang van minderjarigen met
een civielrechtelijke status.
Niet is gebleken dat onvoldoende rekening is gehouden met hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent het bezoek van zijn moeder en transcultureel psychiater. Binnen het arrondissement Rotterdam zijn namelijk geen OTS-plaatsen beschikbaar en Teylingereind
is samen met Den Hey-Acker te Breda aangewezen als OTS-opvanginrichting voor de regio Rotterdam. Klager is in verband met de reisafstand overplaatsing naar Den Hey-Acker te Breda aangeboden en door klager is hier niet op ingegaan. Gelet op bij de
stukken gevoegde multidisciplinaire rapportages, de overige stukken en het behandelde ter zitting, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk
of
onbillijk kan worden genoemd. Overigens acht de beroepscommissie het wenselijk om bij de beslissing tot plaatsing van klager in een behandelinrichting hem, gelet op zijn gedragsproblemen, te plaatsen in een groep met leeftijdsgenoten.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. D.A.N. Bartels, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 februari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven