Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2329/JA, 10 februari 2006, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2329/JA

betreft: [klager] datum: 10 februari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1987], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 september 2005 van de beklagcommissie bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind te Sassenheim,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 januari 2006, gehouden in de j.j.i. Den Engh te Den Dolder, is gehoord [...], hoofd pedagogisch beleid bij Teylingereind.

Klager, die inmiddels in vrijheid is en op behoorlijke wijze is opgeroepen, is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. De beslissing om klagers toestand enkel door het luikje gezien te beoordelen en de deur van zijn kamer niet te openen en geen ambulance te bellen c.q. het niet bieden van medische hulp.
b. Een ordemaatregel van plaatsing in afzondering op zijn kamer tien minuten voor het gebruikelijke tijdstip van insluiting op 21 augustus 2005, met verwijdering van klagers tv van kamer tot 22 augustus 2005.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot onderdeel a.:
Als algemene instructie geldt voor de beveiligingsfunctionarissen dat de kamerdeuren van de jeugdigen dicht blijven tenzij er iets bijzonders aan de hand is. In overleg met de geconsigneerde mogen dan met diens toestemming de deuren worden geopend. In
dit geval is er overleg geweest met de unitleider. De unitleider is gebeld, omdat de beveiligingsfunctionarissen ernstig twijfelden aan het ziek zijn van klager in verband met zijn gedrag. Hij speelde met zijn dekbek. Zij hadden de indruk dat klager
geen open kaart speelde. Voorts speelde er wat in de groep, waar klager verbleef. De beveiliging vertrouwde het niet en had niet het vermoeden dat klager niet in orde was. Wel is hem Paracetamol aangeboden maar klager wilde dat niet aanpakken via het
luikje. Tevoren was niet gebleken dat hij zich niet goed voelde. Dit speelde zich af in de zomer. Het was warm op de kamers.
Dergelijke inschattingen worden gemaakt door leken. Zij moeten een inschatting maken. Ze hebben allen een EHBO-diploma en hun kennis wordt regelmatig opgefrist. Verder heeft het beveiligingspersoneel regelmatig overleg met de medische dienst. De
medische dienst is ’s avonds en in het weekend niet bereikbaar. De GGD biedt medische hulp. In dit geval is met de geconsigneerde afgesproken om een paar keer extra naar klager te kijken. Als hij slaapt, merkt hij dat niet. Met de zaklantaarn wordt
even in de cel gekeken.
Met betrekking tot onderdeel b.:
Klager had gedurende negen uur kunnen telefoneren. Op het laatste moment, vlak voor het insluiten, gaf hij aan dat hij wilde telefoneren. Dit is door een personeelslid geweigerd. Klager probeerde het toen bij een ander personeelslid. Klager probeerde
personeelsleden tegen elkaar uit te spelen. Als er een gegronde reden is, kan er altijd getelefoneerd worden, maar dit was de grens opzoeken. Bij wijze van time-out is klager eerder ingesloten op zijn kamer en is zijn tv van kamer gehaald. Van deze
beslissing moet een beschikking zijn opgemaakt. Klagers dossier, met daarin een kopie van de originele beschikking, bevindt zich niet meer in de inrichting, maar er kan een uitdraai van de in de computer opgeslagen beschikking worden gemaakt, welke aan
de beroepscommissie zal worden toegestuurd.

Uit een faxbericht van het hoofd pedagogisch beleid van 1 februari 2006 is gebleken dat klager circa tien minuten voor de normale insluitingstijd, om circa 19.20 uur, een time-out heeft gekregen van de dienstdoende groepsleiding. Zijn tv is op dat
moment van de kamer verwijderd. De volgende morgen heeft hij zijn tv teruggekregen. Time-outs worden niet in Tulp-jeugd geregistreerd maar wel in de overdracht van de groepsleiding.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a.:
Voorzover het beklag de beslissing betreft om klagers toestand enkel door het luikje gezien te beoordelen en de deur van zijn kamer niet te openen en geen ambulance te bellen, kan dit worden aangemerkt als een namens de directeur genomen beslissing
overeenkomstig het bepaalde in artikel 65, eerste lid, Bjj en wordt klager ontvangen in het beklag.

Uit de toelichting van de directeur is gebleken dat het beveiligingspersoneel, dat twijfelde aan het ziek zijn van klager in verband met zijn gedrag in de groep, contact heeft opgenomen met de unitleider. Klager is Paracetamol aangeboden maar heeft dit
niet via het luikje aan willen pakken. Met de unitleider is vervolgens afgesproken om een paar keer extra naar klager te kijken. Dat klager dit niet gemerkt heeft, doet daar niets aan af.
Gelet op het hiervoor vermelde is de beroepscommissie van oordeel dat de namens de directeur genomen beslissing niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt en zal zij het beroep op dit punt ongegrond verklaren en de uitspraak van de
beklagcommissie bevestigen met wijziging van de gronden.

Voorzover klagers beklag betrekking heeft op het niet verstrekken van medische hulp had klager, die thans niet meer gedetineerd is, toentertijd een verzoek tot bemiddeling aan de medisch adviseur dienen te doen. De beroepscommissie zal voor wat betreft
dit onderdeel van het beklag de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

Met betrekking tot onderdeel b.:
De beroepscommissie stelt vast dat op 21 augustus 2005 aan klager een zogenaamde time-
out is opgelegd wegens het tegen elkaar uitspelen van personeelsleden. In de Bjj noch in de Memorie van toelichting wordt een dergelijke ordemaatregel met naam genoemd. Feitelijk hield de time-out in dat klager tien minuten voor het gebruikelijke
tijdstip van insluiten is afgezonderd op zijn kamer en dit kan als een kortdurend bewaardersarrest worden aangemerkt als bedoeld in artikel 25, vierde lid, Bjj
Uit artikel 25, vierde lid, Bjj volgt dat een personeelslid de maatregel van afzondering in de eigen verblijfsruimte voor een periode van ten hoogste vijftien uren kan treffen, indien onverwijlde tenuitvoerlegging daarvan geboden is en dit in het
belang
van de orde en veiligheid van de inrichting dan wel de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming noodzakelijk is of indien dit ter bescherming van de jeugdige noodzakelijk is.
Naar het oordeel van de beroepscommissie is, gelet op de door de inrichting verstrekte informatie, onvoldoende aannemelijk geworden dat klagers gedraging (een onverwijlde tenuitvoerlegging van) de aan klager opgelegde ordemaatregel noodzakelijk maakte
met het oog op één van de in het eerste lid onder a. en/of b. van artikel 24 Bjj genoemde belangen. De beroepscommissie is, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, van oordeel dat de beslissing niet redelijk en billijk moet worden geacht.
De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren. Zij ziet echter geen aanleiding klager een tegemoetkoming toe te kennen, nu de afzondering beperkt is gebleven tot tien minuten.

4. De uitspraak
Met betrekking tot onderdeel a.:
De beroepscommissie vernietigt voor wat betreft het niet bieden van medische hulp de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.
Verklaart voor het overige het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met wijziging van de gronden.
Met betrekking tot onderdeel b.:
Verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager terzake geen tegemoetkoming toe.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. D.A.N. Bartels, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 februari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven