Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2542/GA, 9 februari 2006, beroep
Uitspraakdatum:09-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2542/GA

betreft: [klager] datum: 9 februari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.H.W. Spoelstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 augustus 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie hield zitting op 6 januari 2006 in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen. Klagers raadsman en de directeur van voormelde locatie hebben bericht verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft, voorzover in beroep nog aan de orde, het niet nazenden van een Playstation 2, alsmede het in defecte staat ontvangen van een radio cd-speler nadat klager overgeplaatst is vanuit de locatie Lelystad naar Zoetermeer.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
De in het dossier genoemde inventarisatielijst bevindt zich niet in het dossier en is, ondanks een daartoe strekkend verzoek van 15 juli 2005, nimmer toegezonden.
Bezit geldt als volkomen titel. Het is niet aan de directeur om goederen niet na te zenden op de enkele grond dat deze niet op een lijst staan vermeld. Klager is hieromtrent niets gevraagd; er is eenvoudigweg aangenomen dat de Playstation 2, omdat deze
niet op de lijst stond, op onrechtmatige wijze was verkregen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De reden voor de beslissing van de directeur om de Playstation 2 na de overplaatsing van klager niet aan hem toe te zenden is dat dit voorwerp niet staat geregistreerd als een door klager zelf in de inrichting ingevoerd voorwerp. Daarmee staat naar het
oordeel van de directeur niet vast dat het voorwerp aan klager toebehoort en daarmee ontbreekt een grond om klager het voorwerp na te zenden.
Niet gesteld of gebleken is dat de beslissing van de directeur is gebaseerd op enige aan gedetineerden bekendgemaakte (huis)regel. Voorts is niet gebleken dat bij het aantreffen van de Playstation 2 enig onderzoek is gedaan naar de herkomst. Aan klager
zijn omtrent die herkomst geen vragen gesteld. Gelet hierop zal het beklag over het zonder nadere motivering niet toezenden van de Playstation 2 aan klager na overplaatsing alsnog gegrond worden verklaard en de directeur worden opgedragen een nieuwe
beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie ten aanzien van het in defecte staat ontvangen van de radio cd-speler op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal dienaangaande derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het niet nazenden van de Playstation 2 gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter in zoverre, verklaart het beklag alsnog gegrond en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te
nemen met inachtneming van deze uitspraak.

De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. Th.E.M. Wijte en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 februari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven