Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2273/GA, 1 februari 2006, beroep
Uitspraakdatum:01-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2273/GA

betreft: [klager] datum: 1 februari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 augustus 2005 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Noord te Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel ingaande op 5 mei 2005, wegens het gebruik van fysiek geweld jegens personeel en
b. een ordemaatregel van zeven dagen afzondering in de afzonderingscel in afwachting van overplaatsing ingaande op 19 mei 2005 wegens het gebruik van fysiek geweld jegens personeel.

De beklagcommissie heeft het beklag vermeld onder a. ongegrond verklaard en het beklag vermeld onder b. formeel gegrond verklaard maar klager terzake geen tegemoetkoming toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager verwijst naar de uitspraak van de beroepscommissie nummer 05/1806/GA d.d. 18 oktober 2005. De beroepscommissie heeft geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat klager geweld heeft gebruikt. Het is niet juist dat het beklag vermeld onder b.
formeel gegrond is verklaard, terwijl er geen tegemoetkoming is toegekend omdat klager geweld zou hebben gebruikt. Klager acht een tegemoetkoming van € 70,= per dag passend.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a.:
Nu de beroepscommissie terzake al in de uitspraak 05/1806/GA d.d. 18 oktober 2005 heeft beslist, kan klager niet in het onderhavige beroep worden ontvangen.
Met betrekking tot onderdeel b., voorzover de tegemoetkoming betreffend:
De beroepscommissie moet ervan uitgaan dat de beklagcommissie de afzonderingsmaatregel in afwachting van overplaatsing aanvaardbaar heeft geacht, zij het dat zij de redengeving heeft gewijzigd en het beklag in zoverre formeel gegrond heeft verklaard.
Weliswaar heeft de beroepscommissie in de hiervoor vermelde beslissing een vraagteken geplaatst bij het beweerdelijk door klager gebruikte geweld, maar niettemin een straf van zeven dagen strafcel wegens kennelijk door klager in strijd met de orde
en/of
veiligheid in de inrichting begane feiten juist geoordeeld. Dit alles in aanmerking nemend, kan de beslissing om klager geen tegemoetkoming toe te kennen niet als onjuist aangemerkt worden. Dit leidt tot de volgende beslissing.

4. De uitspraak
Met betrekking tot onderdeel a.:
Verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.
Met betrekking tot onderdeel b.:
Verklaart het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 1 februari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven