Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2461/GA, 24 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2461/GA

betreft: [klager] datum: 24 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. C. Wendenburg, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 augustus 2005 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 december 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, met behulp van een tolk, en [...], directeur van de locatie Dordtse Poorten.
De raadsvrouwe van klager heeft telefonisch laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.
Overigens heeft de raadsvrouwe per faxbericht van 28 december 2005 laten weten dat mr. M. van Stratum klagers zaak van haar heeft overgenomen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het door de directeur onrechtmatig innemen van aan klager toebehorende goederen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft de radio en de ventilator van medegedetineerden [A], [B] en [C] gekregen. Zij hebben de voorwerpen bij hem achtergelaten. Klager had deze spullen al ongeveer zeven maanden in zijn bezit. De Playstation en het aquarium had hij ongeveer twee
maanden. Klager heeft deze spullen nodig. Hij kent de procedures niet.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De Playstation is bij de ontruiming van de cel van klager niet aangetroffen. Daarom is deze ook niet vervoerd. De radio, de ventilator en het aquarium zijn wel bij klager aangetroffen, maar stonden op naam van andere gedetineerden. Zolang het niet voor
de inrichting vaststaat dat de voorwerpen door de gedetineerde zijn overgedragen aan een ander, worden deze niet meegegeven aan klager. Degenen die de voorwerpen in de inrichting hebben achtergelaten kunnen deze voorwerpen namelijk alsnog claimen. Wie
die personen in dit geval zijn weet de directeur niet. Er wordt door de inrichting geen contact opgenomen met de gedetineerden die hun spullen hebben achtergelaten.

3. De beoordeling
Klager wil de onder hem in beslag genomen Playstation, aquarium, radio en ventilator terug. Hij beroept zich erop dat hij niet wist dat hij deze voorwerpen, die ten behoeve van hem zijn achtergelaten door medegedetineerden, niet mocht hebben omdat hij
de huisregels van de inrichting niet kon lezen.
Ten aanzien van de Playstation stelt de beroepscommissie vast dat deze niet bij klager is aangetroffen, waardoor het beroep op dit onderdeel ongegrond zal worden verklaard.
Het aquarium waar klager aanspraak op maakt is twee maanden eerder door een medegedetineerde achtergelaten. Gelet op de korte periode dat klager het achtergelaten aquarium in zijn bezit had, zal ook dit onderdeel ongegrond worden verklaard.
De radio en de ventilator zijn reeds zeven maanden in klagers bezit, zonder dat hij daarop vanwege de directie is aangesproken. Een en ander wordt niet betwist door de directeur. De beroepscommissie is van oordeel dat klager er op mocht vertrouwen dat
hij deze voorwerpen rechtmatig in zijn bezit had. Het beroep zal ten aanzien van deze in beslag genomen voorwerpen gegrond worden verklaard. De beroepscommissie verzoekt de directeur om de teruggave daarvan te bevorderen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van de Playstation en het aquarium ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van de radio en de ventilator gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag in zoverre alsnog gegrond. Zij bepaalt dat de radio en ventilator aan klager
worden teruggegeven.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 24 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven