Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2716/GB, 3 februari 2006, beroep
Uitspraakdatum:03-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2716/GB

Betreft: [klager] datum: 3 februari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van der Weide, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 oktober 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zwaag te Hoorn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 juli 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Schutterwei te Alkmaar.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Zwaag als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. Zwaag, omdat dit voor zijn ouders gemakkelijker bereikbaar is voor wat betreft het bezoek aan klager. Er is sprake van een bijzondere situatie. Klagers moeder is in verband met gezondheidsredenen
niet althans onvoldoende in staat om naar Alkmaar te reizen. De ouders van klager wonen in Hoorn. Klager is in afwachting van een medische verklaring. De situatie in het h.v.b. Schutterswei is onhoudbaar geworden. Omdat klager daar bekend is van
eerdere
verblijven wordt hij onheus bejegend. Hij wordt door het personeel niet serieus genomen. Klager heeft al een aantal keren aangegeven dat hij niet geschikt zou zijn voor een meerpersoonscel, maar klager moet zijn cel nog steeds delen. Klagers begeleider
van Brijderverslavingszorg heeft aangegeven dat klager, gelet op zijn psychische gesteldheid, ongeschikt moet worden geacht voor een meerpersoonscel. Ook hier is niet op ingegaan. Ook is zijn medicijngebruik lange tijd niet serieus genomen. Klager
heeft
lange tijd moeten wachten op medicatie. Bezoek van de advocaat is door een fout bij de beveiliging niet toegestaan. Voorts verblijft klager in de inrichting met veel gedetineerden, die hij buiten reeds kende en waarmee verschillende voorvallen hebben
plaatsgevonden. Klager voelt zich niet veilig in Schutterwei. De situatie is thans zover dat klager wat hem betreft zelfs akkoord zou gaan met een overplaatsing naar Amsterdam.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen, omdat hij preventief gehecht is voor het parket Alkmaar en zodoende in het juiste h.v.b. verblijft. Getracht wordt om gedetineerden zoveel mogelijk binnen het arrondissement te plaatsen in verband met de
rechtsgang en om de transportkosten laag te houden. In een enkel geval wordt van dit standpunt afgeweken. Een onderbouwing door een (medisch) deskundige is dan noodzakelijk. Bij klagers verzoek was hiervan geen sprake. Klagers ouders zouden moeite
hebben met de afstand. De afstand tussen Hoorn en Alkmaar is niet zodanig dat bezoek niet mogelijk zou zijn. Een detentie brengt nu eenmaal met zich mee dat het contact met relaties buiten moeilijker verloopt. Door klager is gesteld dat de situatie in
het h.v.b. Schutterswei onhoudbaar is. Hij heeft dit echter niet geconcretiseerd. Klager heeft al een keer in het h.v.b. Zwaag verbleven en vanuit dit h.v.b. een verzoek gedaan tot overplaatsing, omdat hij niet geconfronteerd wilde worden met
gedetineerden afkomstig uit Hoorn, met wie hij moeilijkheden verwachtte. Deze situatie speelde in juli 2005 en uit niets blijkt dat de situatie inmiddels gewijzigd is.
Klager behoort tot de zogenaamde categorie veelplegers van het arrondissementsparket Alkmaar. Hij is in de gelegenheid gesteld om iets aan zijn problematiek te doen. De veelplegers van het arrondissementsparket Alkmaar verblijven met name in het h.v.b.
Schutterswei. De Geïntegreerde Aanpak van Verslavingsproblematiek en Overlast (GAVO)-medewerkers kunnen hem daar frequent bezoeken. Er is sprake van een zeer hoog recidiverisico. Het is noodzakelijk om gedragsverandering te bewerkstelligen om recidive
in de toekomst te voorkomen dan wel te verminderen. De GAVO is hiermee belast en gezien het feit dat hun werkterrein met name in Schutterswei is, is een overplaatsing niet geïndiceerd. Klager is momenteel bezig met de GAVO over het ondergaan van een
behandeling in de FPK. Op 3 januari 2006 heeft er een intake plaatsgevonden. De directeur heeft laten weten dat klager door alle disciplines in de inrichting geschikt geacht wordt voor een meerpersoonscel. Tijdens vorige detenties heeft hij ook in een
meerpersoonscel verbleven. Op 24 augustus 2005 heeft klager laten weten geen moeite te hebben met plaatsing op een meerpersoonscel. Op 21 oktober 2005 heeft klager zelf aangegeven dat hij met dhr. [A] samen geplaatst wenste te worden. Zij hadden de
vorige detentie ook samen gezeten. Verder is gebleken dat klager met medicijnen heeft gesjoemeld en is hij hiervoor disciplinair gestraft. Klager spaart frequent medicijnen op en verhandelt deze dan aan medegedetineerden, meestal in ruil voor andere
beïnvloedende middelen. Klager heeft een goed contact met de medische dienst sinds november 2005 en op 5 december 2005 is zijn medicatie nog bijgesteld. Op 2 december 2005 had klager in verband met zijn somatische klachten een afspraak in het medisch
centrum Alkmaar. Hij weigerde vervolgens om hier naar toe te gaan. Dat klager onheus zou worden bejegend, kan niet worden opgemaakt uit de afdelingsrapportage. Klager heeft vier meldingen, vijf rapporten, waarvan er drie met een disciplinaire straf
zijn
afgehandeld.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing in verband met zijn bezoek en omdat de situatie in het huidige h.v.b. onhoudbaar zou zijn. Dit is door klager echter niet geconcretiseerd of onderbouwd. Gelet op de afstand Alkmaar-Hoorn, die de
beroepscommissie acceptabel acht, het feit dat klager preventief gehecht is ten behoeve van het parket Alkmaar en in het kader van het veelplegersproject in h.v.b. Schutterswei is geplaatst terwijl voorts niet is gebleken dat plaatsing op een
meerpersoonscel contrageïndiceerd zou zijn, is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 februari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven