Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2577/GA, 31 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:31-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 05/2577/GA

betreft: [klager] datum: 31 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.P.M. Balemans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 oktober 2005 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld h.v.b./ISD in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het insluiten tijdens groepsactiviteiten waaraan geen deel wordt genomen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager is tijdens groepsactiviteiten, waaraan hij geen deel mocht nemen, op zijn cel geplaatst. Door de programmamanager ISD is dit gemotiveerd met de stelling dat klager dan ziek zou zijn. Klager was echter niet ziek. Klager kan niet meedoen aan de
groepsgesprekken op basis van een mutatie van de inrichtingsarts. Op zich betreurt klager dit omdat daardoor de voortgang van het ISD-programma stagneert. Eerder heeft klager bepaalde onderdelen van het traject niet gevolgd en toen werd hij niet
ingesloten. Klager is niet ziek. Er is geen reden om hem tijdens de groepsgesprekken in te sluiten.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep gehandhaafd.

3. De beoordeling
Het h.v.b./ISD is een huis van bewaring met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

Op grond van het bepaalde in artikel 21 van de Pbw worden gedetineerden in een regime van beperkte gemeenschap in de gelegenheid gesteld gemeenschappelijk aan activiteiten deel te nemen. Overigens houden zij zich in de voor hem persoonlijk dan wel voor
de gemeenschappelijke onderbrenging van gedetineerden bestemde verblijfsruimte op.

Vast is komen te staan dat klager in afwachting van onderzoek in het AMC op grond van een advies van de medische dienst van het h.v.b./ISD vanaf 12 juli 2005 was uitgesloten van deelname aan (ondermeer) groepsgesprekken. Daargelaten de vraag of de
programmamanager naar aanleiding van dat advies klager als ziek kon of mocht bestempelen, staat in ieder geval vast dat klager vanaf de hiervoor genoemde datum niet deelnam aan een gemeenschappelijke activiteit. Dat maakt dat hij gedurende de tijd die
voor die gemeenschappelijke activiteit stond ingepland op goede gronden kon worden ingesloten in zijn verblijfsruimte.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan – voorzover een en ander is komen vast te staan – daarom niet leiden tot een andere uitspraak dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie
zal
worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 31 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven