Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2951/GB, 30 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:30-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2951/GB

Betreft: [klager] datum: 30 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld te Vught, hierna het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld, ongegrond
verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 september 2005 gedetineerd. Vanuit het h.v.b. De Boschpoort te Breda is klager op 25 november 2005 overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. In Vught kan klager, anders dan in Breda, geen bezoek ontvangen van zijn in Breda woonachtige familie. Daarom wil hij weer terug naar het h.v.b. De Boschpoort. Daar komt nog bij dat het jovo-systeem
niets voor hem is. Hij verblijft liever in een h.v.b. voor volwassenen. In reactie op de door de selectiefunctionaris bij zijnj reactie op het beroepschrift meegezonden bescheiden heeft klager nog aangegeven dat hij niet heeft ingebroken bij een
familielid van een personeelslid van het h.v.b. De Boschpoort; hij wordt verdacht van een een anderc delict. Voorts heeft hij aangegeven dat het niet klopt dat er bij hem een negatieve urinecontrole is afgenomen; er is namelijk helemaal geen
urinecontrole bij hem afgenomen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vanuit het h.v.b. De Boschpoort werd het verzoek gedaan klager over te plaatsen. Dit verzoek hing samen met de omstandigheid dat de delicten waarvan klager wordt verdacht, zijn gepleegd bij familie van een in het h.v.b. De Boschpoort werkzaam
personeelslid. Op grond van klagers leeftijd is een jovo-indicatie afgenomen. Klager bleek op twee onderdelen te scoren, hetgeen betekende dat hij jovo-geïndiceerd was. Hierop is hij geselecteerd voor een jovo-inrichting in de buurt van Breda en wel
het
jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld. De afstand Breda-Vught acht de selectiefunctionaris acceptabel.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is het niet eens met de beslissing hem over te plaatsen naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld. Enerzijds omdat hij niet in een jovo-h.v.b. wil verblijven en anderzijds omdat overplaatsing naar Vught betekent dat hij geen bezoek meer kan
ontvangen.

4.3. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijn dan 17 jaar
en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan
worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24
jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.4. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting
kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij first offender is en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling. Overigens staat op het betreffende formulier ten onrechte
vermeld dat klager twee tekortkomingen heeft. Op het formulier staat onder D1 weliswaar vermeld dat klager een geweldsdelict heeft gepleegd, maar dit leidt slechts tot een tekortkoming wanneer tevens sprake zou zijn geweest van agressief gedrag. Van
dat
laatste was echter geen sprake.

4.5. Tegen de achtergrond van het vorenstaande komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, nu het h.v.b. De Boschpoort geen jovo-bestemming heeft, niet
als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 30 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven