Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2504/GA, 24 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2504/GA

betreft: [klager] datum: 24 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 oktober 2005 van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft – zo verstaat de beroepscommissie – de weigering van de directeur om foutieve persoonsgegevens van klager aan te (laten) passen.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het beklag is gericht tegen de omstandigheid dat op klagers registratiekaart onjuistheden staan vermeld. Klagers geboortedatum en plaats staan verkeerd vermeld. Een en ander wordt aangetoond door de overgelegde kopie van het paspoort van klager. Voorts
staat zijn afkomst verkeerd vermeld en heeft hij, anders dan staat vermeld, wel de beschikking over een wettig identiteitsbewijs. Klager heeft aan de directeur verzocht die gegevens te willen wijzigen en de directeur heeft nagelaten om op dat verzoek
te
beslissen. Klager moet daarom worden ontvangen in zijn klacht.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Nu de klacht moet worden verstaan als zijnde gericht tegen een weigering van de directeur om een beslissing te nemen, kan de uitspraak van de beklagrechter niet in stand blijven. Klager zal daarom alsnog ontvankelijk worden verklaard in dat beklag.
De directeur heeft tegenover de beklagrechter aangegeven dat de door klager verstrekte gegevens zijn vergeleken met de gegevens zoals die op de registratiekaart staan vermeld. Vervolgens is er contact opgenomen met de vreemdelingendienst om klagers
persoonsgegevens te verifiëren. Uit dat contact kwam naar voren dat de door klager verstrekte gegevens daar onbekend waren. Gelet daarop bestond er voor de directeur geen aanleiding om klagers persoonsgegevens aan te (laten) passen in het
registratiesysteem.
het beklag zal daarom alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag maar verklaart dat beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven