Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2537/GB, 12 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:12-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2537/GB

Betreft: [klager] datum: 12 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.D. Belcheva, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 oktober 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Amsterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 januari 2004 gedetineerd. Vanuit het h.v.b. Schutterwei te Alkmaar is hij op 24 oktober 2005 overgeplaatst naar het h.v.b. Amsterdam (locatie Het Schouw).

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. In de beslissing op het bezwaarschrift heeft de selectiefunctionaris aangegeven “de problematiek” van klager niet te kennen en daar dus ook niet over te kunnen oordelen. Reeds hierom is van een
zorgvuldig voorbereide en deugdelijke beslissing geen sprake. Bovendien heeft de selectiefunctionaris verzuimd klager in de gelegenheid te stellen zijn bezwaarschrift toe te lichten, hetzij schriftelijk hetzij mondeling. Klager wilde graag in de
omgeving van Hoorn gedetineerd blijven in verband met de voorbereiding op zijn terugkeer in de samenleving. Klager kan overigens niet inzien dat andere gedetineerden, die na hem in het h.v.b. Schutterswei werden geplaatst, wel naar Heerhugowaard zijn
overgeplaatst. Klager zou betrokken zijn geweest bij verschillende incidenten. Klager beschikt evenwel slechts over rapportages van januari 2004 t/m mei 2004. Andere rapportages kent klager niet. Hij wil daar graag kennis van nemen. Klager wordt
tenslotte graag in de gelegenheid gesteld het beroepschrift toe te lichten, hetzij schriftelijk hetzij mondeling.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is inmiddels in hoger beroep veroordeeld en is thans in afwachting van de beslissing op het door hem ingestelde cassatieberoep.
De invoering van de meerpersoonscellen betekende voor het h.v.b. Schutterswei dat het h.v.b. niet langer kon voldoen aan de toegewezen celcapaciteit. Er verbleven te veel gedetineerden met een contra-indicatie om op een meerpersoonscel te worden
geplaatst. Dit betekende dat gedetineerden met een contra-indicatie moesten worden weggeplaatst. Ook klager had een contra-indicatie. Hij wordt namelijk verdacht van een zedendelict en het is landelijk beleid dat verdachten van een zedendelict – en
overigens ook gedetineerden die ter zake van een dergelijk delict zijn veroordeeld – uit veiligheidsoverwegingen niet op een meerpersoonscel worden geplaatst.
Daar kwam in klagers geval nog bij dat hij, na een aanvankelijk goede aanpassing, veranderde in zijn gedrag en voortdurend lastig was. Het personeel moest regelmatig regulerend optreden om te voorkomen dat de orde en veiligheid in de inrichting zeer
ernstig verstoord zouden worden. Op 14 september 2005 werd zelfs een mobiele telefoon bij klager aangetroffen. Op enig moment heeft de selectiefunctionaris de conclusie moeten trekken dat klager in het h.v.b. Schutterswei geen adequate begeleiding meer
kon worden geboden en dat overplaatsing naar een nieuwe omgeving aangewezen was.
Klager had aangegeven liever niet te worden overgeplaatst, maar als het dan toch moest, dan naar het h.v.b. Zuyderbos te Heerhugowaard. De directeur van dit h.v.b. adviseerde echter negatief, gelet op de hiervoor geschetste problematiek en het gegeven
dat in het h.v.b. Zuyderbos al een gedetineerde verbleef met dezelfde naam en met een parketnummer dat maar één cijfer verschilde met dat van klager. Overplaatsing naar het h.v.b. Zwaag was niet aan de orde, gelet op het feit waarvan klager wordt
verdacht in combinatie met de omstandigheid dat klager in Zwaag woont.
In zijn bezwaarschrift heeft klager aangevoerd dat zijn problematiek zodanig is dat het h.v.b. Amsterdam geen geschikte plaats voor hem is. De selectiefunctionaris was in die zin gevoelig voor dit argument, dat hij klager in de afwijzende beslissing op
het bezwaarschrift heeft “uitgenodigd” dit argument nader te onderbouwen. Dat heeft klager echter nagelaten en ook in het thans voorliggende beroepschrift is dat niet gedaan.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. In het kader van de onderhavige beroepsprocedure zijn alle stukken, waarvan de beroepscommissie kennis heeft genomen, over en weer naar partijen gestuurd en zijn klager en zijn raadsvrouw in de gelegenheid gesteld het beroepschrift schriftelijk
toe te lichten. Voorzover er in eerste aanleg al fouten van procedurele aard zouden zijn gemaakt, zijn die in beroep geheeld.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Gelet op de naar voren gekomen omstandigheden
kon klager in redelijkheid niet langer worden gehandhaafd in het h.v.b. Schutterswei. Aan de selectie voor het h.v.b. Amsterdam is, gelet op de motivering van de afwijzende beslissing op het bezwaarschrift en de reactie op het beroepschrift, een
zorgvuldige afweging van de verschillende belangen voorafgegaan. Klagers beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 12 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven