Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1739/JB, 13 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1739/JB

Betreft: [klager] datum: 13 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 5 juli 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De behandeling van de zaak stond geappointeerd voor de zitting van 19 september 2005 en is op verzoek van klagers raadsman mr. G.J.J. van den Boogert aangehouden.
Ter zitting van de beroepscommissie van 21 december 2005, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klagers raadsman mr. G.J.J. van den Boogert, en namens de selectiefunctionaris [...], juridisch medewerker
Directie Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie. Als toehoorder was aanwezig [...], eveneens juridisch medewerker.
Klager is op eigen gelegenheid naar Den Engh gekomen, maar niet meer gehoord, daar hij 70 minuten te laat aankwam - volgens zijn verklaring door treinvertraging en het moeilijk kunnen vinden van Den Engh - en de zitting toen reeds beëindigd was. Een
door hem aan de secretaris van de beroepscommissie overgelegde reactie van 8 september 2005 is ter kennisneming aan zijn raadsman en de selectiefunctionaris gezonden en is bij de behandeling van het beroep meegenomen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de behandelinrichting De Doggershoek te Den Helder ongegrond verklaard.

2. De feiten
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 12 april 2001 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd. De tenuitvoerlegging van de maatregel is begonnen op 12 november 2002 en op 24 november 2004
verlengd met een jaar.

Klager verbleef vanaf 27 mei 2003 in de behandelinrichting Harreveld. In verband met het verzoek van de directeur van die inrichting van 20 januari 2005 heeft de selectiefunctionaris besloten klager op 21 januari 2005 over te plaatsen naar de
opvanginrichting Eikenstein. Een daartegen ingediend bezwaarschrift is door de selectiefunctionaris niet-ontvankelijk verklaard wegens te laat indienen daarvan. Tegen die beslissing is geen beroep ingesteld.
Vanwege het verzoek van de directeur van Harreveld van 1 februari 2005 tot herselectie van klager heeft de selectiefunctionaris klager op 23 februari 2005 aangemeld voor behandeling op de beperkt beveiligde afdeling van De Bascule te Amsterdam. Nadat
deze inrichting op 10 mei 2005 had bericht klager niet te kunnen opnemen, heeft de selectiefunctionaris besloten klager over te plaatsen naar De Doggershoek. Klager is daar op 1 juni 2005 opgenomen.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager deed een Havo-opleiding, maar heeft die niet af kunnen maken door overplaatsingen naar andere inrichtingen. In Harreveld volgde hij die opleiding buiten de inrichting. Als donderslag bij heldere hemel werd klager overgeplaatst. Over de reden
daartoe is nooit met klager gesproken. De groep waarin klager verbleef, is totaal mislukt. De leiding en medewerkers zijn vervangen. In de inrichting geldt wat dat betreft een spreekverbod, maar intern doet de ronde dat het uit de hand is gelopen en de
jongens overgeplaatst moesten worden. Harreveld verstrekt onjuiste informatie over klager. Op klager zelf was niets aan te merken. Klager heeft part noch deel gehad aan de opstand die in de inrichting heeft plaatsgevonden en aanleiding was voor het
opheffen van de groep waarin klager verbleef. Hij was op dat moment buiten de inrichting op school in Doetinchem. Klager is daar met achterstand begonnen omdat hij ruim twee maanden heeft moeten wachten op de voor hem bestelde schoolboeken. Het
groepswerk met klasgenoten was lastig, omdat de klasgenoten en leraren niet van zijn detentie op de hoogte waren. In verband daarmee kreeg klager van Harreveld de toezegging dat hij op het internet mocht werken, maar een aansluiting is nooit voor
klager
tot stand gekomen. Hem wordt spijbelen verweten, terwijl hij alleen te laat kwam als hij de bus miste als hij buiten zijn toedoen niet op tijd de poort van de inrichting kon verlaten. Klager heeft een vertrouwenspersoon nodig, die positief met hem
omgaat en met wie hij kan praten. Dat heeft er aan ontbroken in Harreveld. De onjuiste rapportage van Harreveld heeft grote invloed gehad op de vervolgplaatsingen van klager. Door die negatieve rapportage is hij niet in De Bascule terechtgekomen, maar
in De Doggershoek, waar klager niet op zijn plaats zit. Het heeft vier maanden geduurd voordat duidelijk werd dat opname in De Bascule niet mogelijk was. Klager heeft al die tijd maar in Eikenstein zitten wachten. Onlangs is de aan klager opgelegde
p.i.j.-maatregel verlengd met een jaar op basis van een verlengingsadvies van De Doggershoek, dat was gebaseerd op de informatie van Harreveld. Het is de vraag hoe het met klager in De Doggershoek moet gaan, nu de thans aan die inrichting verbonden
psychiater [...] destijds in de strafzaak van klager als deskundige had geadviseerd geen p.i.j.-maatregel op te leggen wegens onbehandelbaarheid van klager. De Doggershoek probeert wel een nette oplossing voor klager te vinden. Hij gaat twee dagen per
week naar zijn werk bij een makelaar in Amstelveen, wat uitgebreid wordt naar vier dagen per week. Daarna is het de bedoeling dat klager op kamers gaat wonen. Hij wil graag zelfstandig wonen en zou een kamer bij zijn werkgever kunnen huren. Deze
werkgever heeft positief gerapporteerd over klager in het kader van de verlenging van klagers p.i.j.-maatregel. Het enige waar klager aan zou moeten werken is het spreken van de Nederlandse taal. Klager is nu 23 jaar en zit in een groep met jongens van
15, 16 jaar. Het is een groot verschil of je in een groep met pubers of met jong volwassenen verblijft. Klager is echter rustig, netjes en heel beheerst. Hij heeft geen toezicht nodig om op kamers te kunnen gaan wonen.
Terugplaatsing naar Harreveld is zeker geen oplossing, maar klager zou graag horen dat hij niet uit Harreveld weggeplaatst had mogen worden. Hij is gekrenkt door die oneerlijke wegplaatsing. De Minister had goed moeten evalueren wat er met de bewuste
groep is gebeurd. Klager had het liefst naar De Bascule of een afdeling daarvan, de Derde Oever, in ieder geval dichterbij Amsterdam, geplaatst willen worden.

Klager heeft in zijn brief van 8 september 2005, zakelijk weergegeven, nog het volgende naar voren gebracht. De selectiefunctionaris meldt op 20 juli 2005 het beroepschrift van 11 juli 2005 te hebben ontvangen en doorgezonden. Klagers beroepschrift is
al eerder per fax op 13 juli 2005 door de beroepscommissie ontvangen. De selectiefunctionaris gaat zonder onderzoek uit van de rapportage van Harreveld en De Doggershoek en verwijst klagers argumenten op voorhand naar de prullenbak. Zo wordt aangegeven
dat hij in De Doggershoek de gewenste studie kan volgen, hoewel hij in zijn bezwaarschrift heeft aangeven dat vakleerkrachten Havo ontbreken. In het verzoek om herselectie van Harreveld worden beschuldigingen aan zijn adres geuit, die hij moeilijk kan
weerspreken. Uit verslagen van Harreveld blijkt dat hij heeft meegewerkt aan een delictanalyse, therapie en onderzoeken, maar toch wordt hij als onbehandelbaar afgeschilderd. Zijn softdrugsgebruik baarde zorgen, hoewel de resultaten van urinecontroles
negatief waren. Ook wordt hij afgeschilderd als de leider van een groep onbehandelbaren, terwijl uit de registratie blijkt dat hij veelal hele weken naar school was en pas laat in de avond in Harreveld terugkwam.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing in de schriftelijke reactie van 12 augustus 2005 op het beroep als volgt toegelicht.
Overplaatsing naar De Doggershoek is gezien het mislukken van de behandeling in Harreveld en de afwijzing van De Bascule de meest logische keuze. Klager was voor zijn detentie woonachtig in Amsterdam. Hij kan daar, afhankelijk van zijn motivatie en
inzet, de door hem gewenste studie volgen.

Namens de selectiefunctionaris is in aanvulling daarop ter zitting het volgende verklaard. Klagers overplaatsing naar De Doggershoek moet niet gezien worden als plaatsing in een afvalbak. Na de afwijzing van De Bascule is uitdrukkelijk gekozen voor
overplaatsing naar De Doggershoek, de enige inrichting voor de regio Amsterdam. Deze inrichting heeft voldoende mogelijkheden om klager op weg te helpen. Klager zit in het laatste jaar van de hem opgelegde p.i.j.-maatregel. De Doggershoek pakt zijn
resocialisatie op een goede manier op. Klager loopt stage bij een makelaar. In februari 2006 zal hij starten met een opleiding makelaardij en in juni 2006 zal zijn proefverlof aanvangen, als alles zo doorgaat als het nu gaat. Het is niet bekend of
onderzoek heeft plaatsgevonden naar de achtergronden van de opheffing van klagers groep in Harreveld en zijn rol daarin. Wellicht is het het beste, als vanuit Harreveld daarover informatie aan klager wordt gegeven.

4. De beoordeling
Vast staat dat de selectiefunctionaris het door hem op 20 juli 2005 ontvangen beroepschrift van 11 juli 2005 van klager heeft doorgezonden aan het secretariaat van de Raad. Nu
klager zijn beroepschrift van 11 juli 2005 tevens rechtstreeks aan het secretariaat van de Raad heeft gezonden en dit aldaar op 13 juli 2005 is ontvangen, kan klager in zijn beroep worden ontvangen.

Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
De behandelinrichting De Doggershoek is normaal beveiligd.

Gelet op alle nu bekend zijnde feiten en omstandigheden is de beroepscommissie van oordeel dat de Minister in redelijkheid tot de bestreden overplaatsingsbeslissing heeft mogen komen.
Daarbij is het volgende in aanmerking genomen. Klager bestrijdt de juistheid van de rapportage van vooral Harreveld over zijn overplaatsing en meent dat hij daardoor ten onrechte uit Harreveld is weggeplaatst, niet naar De Bascule kon worden
overgeplaatst en ten onrechte naar De Doggershoek is overgeplaatst. Het is voor de beroepscommissie ondoenlijk om vast te stellen of en in hoeverre die rapportage juist of onjuist is. Wat daar echter ook van zij, uit de stukken en het verhandelde ter
zitting komt in ieder geval duidelijk naar voren dat een verder verblijf van klager in Harreveld ter verdere tenuitvoerlegging van de p.i.j.-maatregel niet zinvol kan worden genoemd, waar Harreveld geen behandelmogelijkheden voor klager meer ziet en
klager juist van mening is dat Harreveld met hem niet de juiste weg heeft bewandeld. Namens klager is ter zitting ook aangegeven dat een terugplaatsing naar Harreveld geen optie is.
Niet aannemelijk is dat een overplaatsing van klager naar De Bascule of een afdeling van die inrichting niet gerealiseerd kan worden vanwege de negatieve rapportage van Harreveld over klager, nu De Bascule op 10 mei 2005 heeft bericht dat zij niet is
uitgerust om jeugdigen met een persoonlijkheidsstoornis als diagnose, zoals klager, te behandelen.
Nu klager niet in Harreveld kan verblijven en behandeling in De Bascule niet mogelijk is, kon de selectiefunctionaris beslissen klager over te plaatsen naar De Doggershoek. Plaatsing van jeugdigen in de eigen regio staat voorop. Voor klager betreft dit
de regio Amsterdam en uitsluitend De Doggershoek is bestemd voor jeugdigen uit die regio. Vanuit die inrichting wordt klagers resocialisatie voortgezet, loopt klager stage bij een makelaar in Amstelveen en zal hij een opleiding makelaardij gaan volgen,
en zal volgens verwachting met ingang van juni 2006 zijn proefverlof aanvangen.
De beroepscommissie wil klager dan ook meegeven om - hoe moeilijk dat op zichzelf voor klager zal zijn gezien zijn frustratie over de rapportage van Harreveld en de overplaatsing - zich nu vooral te richten op zijn resocialisatie vanuit De Doggershoek
en niet meer bezig te blijven met het voor hem negatief verlopen verblijf in Harreveld. Hij verblijft in het laatste jaar van de tenuitvoerlegging van de p.i.j.-maatregel en het is voor hem van groot belang dat hij zich in positieve zin richt op de
toekomst. De beroepscommissie kan zich wel voorstellen dat het zinvol kan zijn dat alsnog een gesprek tussen klager en de directeur van Harreveld plaatsvindt over de overplaatsing van klager, gelet op de geconstateerde miscommunicatie daarover.

Nu de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk kan worden genoemd, zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. D.A.N. Bartels en prof.dr. R.A.R. Bullens, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 13 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven