Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2335/GA, 12 januari 2006, beroep
Uitspraakdatum:12-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2335/GA

betreft: [klager] datum: 12 januari 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 september 2005 van de beklagcommissie bij de gevangenis Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 december 2005, gehouden in de locatie Zwolle, is [...], waarnemend unit-directeur bij voormelde gevangenis gehoord.
Hoewel klager naar de zitting is vervoerd, is hij niet gehoord omdat hij na aankomst in de locatie Zwolle zich heftig heeft verzet tegen de binnen de inrichting geldende procedurele regels.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, wegens vernieling van de celinventaris.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt toegelicht door te verwijzen naar het door de beklagcommissie ingediende verweerschrift van 26 juli 2005. Klager is in afzondering geplaatst nadat hij zijn cel en zijn
celinventaris totaal vernield had. Klager vertoonde hierbij agressief gedrag. Na een indringend gesprek met het dienstdoende personeel is klager in de strafcel geplaatst. In een daaropvolgend gesprek met de directeur is aan klager een sanctie van 14
dagen strafcel opgelegd. Na het incident op 10 juli 2005 is de volgende dag de beschikking opgemaakt, welke pas de daaropvolgende dag om 9.30 uur aan klager kon worden uitgereikt.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 58, eerste lid juncto artikel 57, eerste lid, Pbw geeft de directeur de gedetineerde van een beslissing tot oplegging van een disciplinaire straf onverwijld schriftelijk een mededeling. Uit de stukken en de toelichting ter zitting
is vast komen te staan dat de directeur zijn beslissing niet onverwijld, dat wil zeggen binnen 24 uur, aan klager schriftelijk heeft medegedeeld. Immers, pas op 12 juli 2005 om 9.30 uur is de beslissing van 10 juli 2005 van 18.00 uur aan klager
uitgereikt. Uit de toelichting ter zitting komt naar voren dat klager agressief gedrag vertoonde. Klager is blijkens het rapport van 10 juli 2005 met behulp van het interne bijstandsteam (ibt) uit zijn cel gehaald en overgebracht naar de iso. De
beslissing van de directeur is bovendien genomen in het weekend. Onder deze omstandigheden kan de directeur geen verwijt worden gemaakt dat de uitreiking van de schriftelijke mededeling niet binnen 24 uur heeft plaatsgevonden. Niet aannemelijk is
geworden dat er sprake is van onnodig uitstel. Het beroep dient in zoverre ongegrond te worden verklaard.
Wat betreft de opgelegde disciplinaire straf zijn door klager in beklag en beroep geen inhoudelijke grieven aangevoerd. De beroepscommissie neemt derhalve het oordeel van de beklagcommissie over dat de beslissing van de directeur bij afweging van alle
in aanmerking komende belangen niet onredelijk of onbillijk is te noemen. Het beroep dient in zoverre eveneens ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, J.L. Brand en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 12 januari 2006

secretaris voorzitter

Naar boven