Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2473/GB, 14 december 2005, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2473/GB

Betreft: [klager] datum: 14 december 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 september 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 februari 2005 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond. Op 15 november 2005 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wilde worden overgeplaatst naar de gevangenis De Geerhorst te Sittard. Dat is voor hem zeer belangrijk vanwege zijn zieke ouders die niet zo ver kunnen reizen. De ouders van klager hebben een doktersverklaring naar de selectiefunctionaris
gestuurd. Voor de familie en de vriendin van klager is het financieel niet haalbaar om klager in de gevangenis Nieuw Vosseveld te bezoeken. Klager heeft voorkeur voor een enkelband.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft zich tijdens detentie aan de tenuitvoerlegging van zijn straf onttrokken. Hij is ingesloten wegens de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf. Klager werd voorgedragen voor plaatsing in een gesloten gevangenis met een
regime van algehele gemeenschap. De selectiefunctionaris heeft kennisgenomen van klagers voorkeur voor plaatsing in de gevangenis De Geerhorst, welke voorkeur samenhing met de bezoekmogelijkheden voor zijn zieke ouders. De selectiefunctionaris heeft
voorts kennisgenomen van de brief van de ouders van klager, waarin zij melding maken van hun gezondheidstoestand en hun beperkte financiële mogelijkheden, en een schrijven van de huisarts van de ouders van klager, waaruit blijkt dat de moeder van
klager
in 1999 borstkanker heeft gehad en de vader van klager sinds 2002 aan rheuma lijdt. De selectiefunctionaris heeft het belang van de capaciteitsbenutting in dit geval laten prevaleren boven het persoonlijk belang van klager, gelet op het feit dat klager
op de hoogte moet zijn geweest van de gezondheidstoestand van zijn ouders op het moment dat hij de voorwaarden overtrad, die hebben geleid tot de tenuitvoerlegging van de straf waarvoor hij nu is gedetineerd, en het feit dat klager zich aan zijn
detentie had onttrokken.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, waaronder met name het feit dat uit de overgelegde medische verklaring niet zonder meer blijkt van
een onmogelijkheid voor de ouders van klager om hem in Vught te komen bezoeken, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 14 december 2005

secretaris voorzitter

Naar boven