Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2291/GB, 8 december 2005, beroep
Uitspraakdatum:08-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2291/GB

Betreft: [klager] datum: 8 december 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 september 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in Rotterdam of Den Haag, dan wel naar een h.v.b. met een afdeling met een individueel regime afgewezen.

2. De feiten
Klager is sinds 11 augustus 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. De Blokhuispoort te Leeuwarden.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Hij heeft bezwaar tegen de plaatsing op een reguliere afdeling. Klager wil geplaatst worden op een individuele begeleidingsafdeling (IBA), dan wel op een Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling (FOBA).

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is gedetineerd voor het arrondissement Leeuwarden en komt daarom niet in aanmerking voor overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Rotterdam of Den Haag. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Daartoe is naast een schriftelijk
eigen verzoek een onderbouwing nodig van een deskundige, bijvoorbeeld Reclassering of een medicus.
Het gedrag van klager is niet zodanig dat hij voor plaatsing op een IBA of een FOBA in aanmerking komt. Een dergelijke plaatsing is pas aan de orde als deze door een psycholoog of psychiater wordt geadviseerd. Dit is tot op heden niet gebeurd.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager in zijn verzoek heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Met betrekking tot klagers stelling dat hij, vanwege de rust, op een IBA dan wel FOBA geplaatst wil worden,
wordt overwogen dat deze op geen enkele wijze is geconcretiseerd, noch met bescheiden van een psychiater of psycholoog zijn onderbouwd. Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 8 december 2005

secretaris voorzitter

Naar boven