Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1964/JB, 7 december 2005, beroep
Uitspraakdatum:07-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1964/JB

Betreft: [klager] datum: 7 december 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Weening, namens

[...], geboren op [1988], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 25 juli 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 november 2005, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klager en namens de selectiefunctionaris [...] en [...]..
Klagers raadsman heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een andere inrichting in de regio Rotterdam of de j.j.i. Teylingereind te Sassenheim afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 maart 2005 gedetineerd. Hij was als voorlopig gehechte geplaatst in de opvanginrichting De Hartelborgt te Spijkenisse. Op 8 juni 2005 is klager op verzoek van laatstvermelde inrichting overgeplaatst naar de opvanginrichting Den
Hey-Acker, locatie De Ley te Vught. Op 14 oktober 2005 is klager door Den Hey-Acker geplaatst in de locatie Breda.

Op 29 juni 2005 heeft klager verzocht te worden geplaatst naar de opvanginrichting Teylingereind te Sassenheim of een andere inrichting in de omgeving van Rotterdam.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Het is in het kader van zijn resocialisatie van belang dat klager wordt geplaatst in de regio, waar zijn moeder, overige familie en vrienden wonen, opdat hij contact met hen kan hebben. Klagers moeder kon hem in Vught en kan hem ook thans in Breda niet
bezoeken. Zij moet reizen per openbaar vervoer, hetgeen moeilijk is omdat zij de Nederlandse taal niet beheerst en onvoldoende financiële middelen heeft. Iemand van de reclassering zou haar kunnen begeleiden, maar dat komt nauwelijks voor. Zijn moeder
kent de plaats Sassenheim.
Verder is het van belang dat klager zijn vmbo-opleiding richting horeca niveau 2 kan vervolgen. Van jongens die in Teylingereind hebben verbleven, heeft hij gehoord dat hij die opleiding in die inrichting wel kan vervolgen. Dat kan niet in Den
Hey-Acker, noch in de locatie Vught noch in de locatie Breda. Hij mocht in Vught geen examen doen. Hij moet zelf voor examens betalen omdat men hem beschouwt als een illegaal. Het is nog niet bewezen dat hij illegaal in Nederland is.
Het Hof Den Haag heeft in november 2005 de behandeling van zijn hoger beroep in zijn strafzaak aangehouden tot januari 2006, omdat zijn advocaat niet ter zitting was verschenen.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing tot afwijzing van het verzoek als volgt
toegelicht.
Klager was regiogeplaatst in de Hartelborgt. De directeur van die inrichting heeft verzocht klager over te plaatsen, nadat klager twee maal intern was overgeplaatst en verscheidene sancties en time-outs had gekregen. Daar Den Hey-Acker een
achtervangfunctie heeft voor de regio Rotterdam, is klager met toestemming van de officier van justitie op 8 juni 2005 naar de locatie Vught van die inrichting overgeplaatst. De locaties Vught en Breda van Den Hey-Acker hebben kennelijk onderling
geregeld dat klager vanuit de locatie De Ley is geplaatst in de locatie Breda. Er bestaat geen aanleiding klagers verzoek om overplaatsing in te willigen. Hij is nog steeds in de regio Rotterdam geplaatst. Bovendien is Teylingereind bestemd voor
jeugdigen uit de regio Den Haag en bestaat voor die inrichting een grote wachtlijst. Uit telefonische inlichtingen van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst komt naar voren dat ingeschat wordt dat klager het land uitgezet zal worden vanwege illegaal
verblijf en dat hij mogelijk ongewenst verklaard zal worden in geval van een veroordeling wegens het plegen van delicten.

4. De beoordeling
Klager is aanvankelijk geplaatst in de Hartelborgt te Spijkenisse en op verzoek van de directeur van die inrichting vanwege zijn gedragsproblematiek op 8 juni 2005 overgeplaatst naar een andere jeugdinrichting, te weten Den Hey-Acker, locatie Vught.
Voorts is gebleken dat klager door die inrichting vervolgens is geplaatst in de locatie Breda, wellicht om hem tegemoet te komen in de beperkte bezoekmogelijkheden van zijn moeder in Vught.

Klager ondergaat voorlopige hechtenis. Hiervoor zijn de opvanginrichtingen bestemd.
De opvanginrichting Den Hey-Acker is, zowel wat betreft de locatie te Vught als de locatie te Breda, normaal beveiligd en bestemd voor jeugdigen uit de regio Rotterdam als zij niet geplaatst kunnen worden in de Hartelborgt.

Klager is afkomstig uit de regio Rotterdam en van meet af aan tot op heden geplaatst in een jeugdinrichting in die regio. Klagers verzoek om overplaatsing naar Teylingereind of een andere inrichting in de regio Rotterdam dan Den Hey-Acker is
afgewezen.

Voorzover klagers beroep zich richt tegen de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing naar een andere inrichting in de regio Rotterdam, is hij daarin niet-ontvankelijk, nu Den Hey-Acker is bestemd voor jeugdigen uit de regio Rotterdam als zij niet
geplaatst kunnen worden in de Hartelborgt. Nu klager aanvankelijk in de Hartelborgt is geplaatst en vanwege gedragsproblematiek op verzoek van de directeur is overgeplaatst, staat vast dat klager niet in die inrichting teruggeplaatst kan worden.

Voorzover klagers beroep is gericht tegen de afwijzing van zijn verzoek om overplaatsing naar Teylingereind, overweegt de beroepscommissie als volgt.
Blijkens de inlichtingen van de selectiefunctionaris is Teylingereind niet bestemd voor jeugdigen uit de regio Rotterdam, maar voor jeugdigen uit de regio Den Haag. Bovendien bestaat voor die inrichting een grote wachtlijst. Teylingereind is voorts
lastiger bereikbaar per openbaar vervoer dan Den Hey-Acker in Breda.

In het licht van het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris tot afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing naar Teylingereind, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.
Klagers verklaring dat hij in Den Hey-Acker niet zijn opleiding kan vervolgen, omdat hij zelf zijn examens zou moeten betalen vanwege de omstandigheid dat men hem als illegaal beschouwt, kan – wat daarvan ook zij – niet tot een ander oordeel leiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek om overplaatsing naar Teylingereind ongegrond en verklaart klager voor het overige niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, mr. A.P. van der Linden en dr. F. Koenraadt, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 7 december 2005

secretaris voorzitter

Naar boven