Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2656/GV, 2 december 2005, beroep
Uitspraakdatum:02-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2656/GV

betreft: [klager] datum: 2 december 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van en tevens ingediend door mr. J.W. de Bruin, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 oktober 2005 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers tweede verzoek om algemeen verlof is wederom en op dezelfde gronden als zijn eerste verzoek afgewezen. Niet duidelijk is waarop het negatieve advies van de politie is gebaseerd. De
inrichting staat positief tegenover het verlenen van verlof. Klager is op enig moment niet van zijn verlof teruggekeerd om zijn bedrijf te redden en hier voor hem geen ander mogelijkheid voor was. Kort nadat hij met het parket contact had opgenomen om
zich te melden, werd hij aangehouden tijdens een verkeerscontrole. Klager wil zijn verlof verder benutten om met zijn zoon te overleggen hoe verder te gaan na een door de Provincie betekend dwangbevel.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is na een verleend regimair verlof van 17 november 2004 niet teruggekeerd in de inrichting. Eerst op 2 juli 2005 is hij aangehouden en weer in detentie geplaatst.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht heeft, gelet op klagers positieve houding in de inrichting, positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De politie district Oosterhout heeft negatief geadviseerd gelet op de lange duur van klagers onttrekking aan zijn detentie.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 22 maanden met aftrek, wegens onder meer heling. Aansluitend dient hij een gevangenisstraf van 18 maanden te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 1 maart 2006. Aansluitend
dient hij eventueel een vervangende hechtenis van 122 dagen vanwege het niet nakomen van een betalingsverplichting in het kader van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Klager is na een aan hem verleend regimair verlof niet teruggekeerd in de inrichting en heeft zich gedurende ruim zeven maanden aan detentie onttrokken. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheid een forse contra-indicatie vormt
voor verlofverlening en dat deze nog steeds een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigt. Dat klager zich op 12 januari 2005 schriftelijk tot de advocaat-generaal van het ressortsparket heeft gewend met een verzoek om een nieuwe oproep voor
een zelfmeldinrichting doet hieraan niet af. Derhalve kan de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder a. en d. van de Regeling tijdelijk verlaten
van de inrichting (d.d. 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI), niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 2 december 2005

secretaris voorzitter

Naar boven