Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2422/GB, 1 december 2005, beroep
Uitspraakdatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2422/GB

Betreft: [klager] datum: 1 december 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Maashegge te Overloon afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 22 augustus 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie De Leuvense Poort te ‘s-Hertogenbosch.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft begrip voor de beslissing van de selectiefunctionaris. Klager doet daarom het verzoek om hem naar het h.v.b. Grave over te plaatsen. De reistijd tussen zijn woonplaats Bakel en Grave is namelijk korter dan de reistijd tussen Bakel en
‘s-Hertogenbosch. Er is nauwelijks verschil in afstand, maar er is veel oponthoud op de route naar ‘s-Hertogenbosch. Het gaat klager enkel om het beperken van de reistijd ten behoeve van zijn zoontje.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verzocht om overplaatsing van de locatie De Leuvense Poort naar het h.v.b. Maashegge. Gelet op het feit dat klager is ingesloten voor het parket ‘s-Hertogenbosch en het feit dat de reisafstand tussen klagers woonplaats en ‘s-Hertogenbosch naar
de
mening van de selectiefunctionaris acceptabel is, heeft de selectiefunctionaris het verzoek van klager afgewezen. In beroep verzoekt klager om overplaatsing naar het h.v.b. Grave. De reden voor afwijzing van zijn verzoek is hiermee niet komen te
vervallen. De bijzonderheden met betrekking tot het reizen vormen voor de selectiefunctionaris geen reden om terug te komen op zijn eerdere besluit.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar een h.v.b. dat vanuit de woonplaats van klager beter te bereiken is dan het h.v.b. in ‘s-Hertogenbosch, in verband met het bezoek van zijn zoontje. Klager is preventief gehecht voor het parket
‘s-Hertogenbosch. Het is in het belang van een goede rechtsgang dat de transportlijnen naar de rechtbank zo kort mogelijk worden gehouden. Daar komt bij dat de reisafstand tussen de woonplaats van klager en het h.v.b. in ‘s-Hertogenbosch acceptabel is.
Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden
aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent het bezoek kan niet tot een ander oordeel leiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 1 december 2005

secretaris voorzitter

Naar boven