Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2105/GA, 1 december 2005, beroep
Uitspraakdatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2105/GA

betreft: [klager] datum: 1 december 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 augustus 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) ter Apel, voorzover daarin geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de plaatsing in een meerpersoonscel met een rokende medegedetineerde, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager is van mening dat hij recht had op een verblijf in een rookvrije ruimte. Dat is echter niet gebeurd en daardoor is hij gedwongen geweest om ongeveer
drie weken te moeten verblijven in de rook van zijn medegedetineerde(n). Klager heeft last gehad van die rook.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Klager heeft gedurende 10 dagen met een roker in een meerpersoonscel verbleven.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Genoemd ongemak bestond voor
klager uit het gedurende tien dagen – als niet-roker – in een verblijfsruimte moeten verblijven met een roker. Hiervan uitgaande is de beslissing om geen tegemoetkoming vast te stellen onjuist. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de
beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen, te weten € 20,=.
4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 1 december 2005

secretaris voorzitter

Naar boven