Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1646/JB, 28 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:28-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1646/JB

Betreft: [klager] datum: 28 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van mr. E. Boksma, namens

[...], geboren op [1988], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 13 juli 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 september 2005, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klager, [...], maatschappelijk werker bij j.j.i. Den Engh en [...], selectiefunctionaris.
De raadsman heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Bij tussenbeslissing van 12 oktober 2005 heeft de beroepscommissie de behandeling van het beroep aangehouden in afwachting van nadere informatie. Bedoelde informatie is op 20 oktober 2005 ontvangen en ter kennisneming toegezonden aan klager, zijn
raadsman en het hoofd van de j.j.i. Den Engh.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen op de normaal beveiligde behandelafdeling in de j.j.i Den Engh te Den Dolder (hierna: Den Engh) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager verbleef sinds 23 november 2004 in een opvanggroep van de j.j.i. De Doggershoek te Den Helder (hierna: De Doggershoek). Uit de door de selectiefunctionaris toegezonden stukken komt naar voren dat per 15 april 2005 de plaatsing van klager in de
De
Doggershoek vanuit het strafrechtelijk kader is beëindigd en aansluitend is voortgezet op basis van een civielrechtelijke titel. Bij rechterlijke uitspraak van 5 april 2005 is klager voor een periode van twaalf maanden onder toezicht gesteld en is een
machtiging voor uithuisplaatsing van klager voor de duur van vier weken gegeven. Bij rechterlijke uitspraak van 3 mei 2005 is de termijn van de machtiging tot uithuisplaatsing in een j.j.i. wegens ernstige gedragsproblemen van klager verlengd tot 5
april 2006.
Blijkens pro justitia rapportage van 18 januari 2005 heeft klager een IQ van 76. Om die reden is hij geselecteerd voor opname op een behandelafdeling van Den Engh, daar Den Engh in tegenstelling tot De Doggershoek een landelijke bestemming heeft voor
behandeling van jeugdigen met een licht verstandelijke handicap.

3. De ontvankelijkheid
Uit de brief van 19 oktober 2005 van de selectiefunctionaris blijkt dat door Den Engh, in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie, een nieuwe IQ test is uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek, totaal IQ van 93, was van dien aard dat de
selectiefunctionaris klager op 3 oktober 2005 bij De Doggershoek heeft aangemeld, waarna klager op 10 oktober 2005 in De Doggershoek is geplaatst.
Gezien de overplaatsing van klager naar een behandelgroep van De Doggershoek, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Dit brengt mee dat het beroep niet verder wordt behandeld en dat klager alsnog
niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, prof. dr. R.A.R. Bullens en mr. A.P. van der Linden, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 28 november 2005

secretaris voorzitter

Naar boven