Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2162/GB, 25 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2162/GB

Betreft: [klager] datum: 25 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 augustus 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) te Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 14 mei 2005 gedetineerd. Hij verbleef in het jovo-h.v.b. te Zutphen. Op 31 oktober 2005 is hij op basis van een selectiebeslissing van 24 oktober 2005 overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting (p.i.) voor jovo Grave.

3. De standpunten
3.1 Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Hij wilde in Nieuwegein blijven en nu hij inmiddels is overgeplaatst wil hij weer terug, omdat zijn moeder vanwege een hernia niet kan reizen. Desgewenst kan klager zijn moeder een medische verklaring laten toesturen. Daarbij werken zijn beide ouders
full-time in de buurt van Utrecht. Derhalve is het voor hen niet mogelijk hem te bezoeken. Klagers broer is ook gedetineerd en verblijft in Nieuwegein. Bezoek zou mitsdien gecombineerd kunnen worden.

3.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Gelet op de indicatiestelling komt klager in aanmerking voor plaatsing in het jovo-circuit. Ten tijde van de bestreden beslissing stonden er 41 personen op de wachtlijst van de jovo in Nieuwegein. Derhalve is besloten klager te selecteren voor het
jovo-h.v.b. Zutphen. Klager is op 22 augustus 2005 overgeplaatst naar het desbetreffende jovo-h.v.b.

4. De beoordeling
4.1 Het jovo-h.v.b. Zutphen is aangewezen als een h.v.b. voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2 De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. In dit verband overweegt de beroepscommissie als volgt. Klager prefereerde in verband
met zijn bezoek plaatsing in een jovo-h.v.b. in Nieuwegein. De wachtlijst voor deze jovo-inrichting was echter lang, terwijl klager op zeer korte termijn in het jovo-h.v.b. Zutphen kon worden geplaatst. De beroepscommissie is, gelet op het
bovenstaande,
van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager over de
bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is, nu het door klager gestelde niet is onderbouwd met nadere (medische) verklaringen, onvoldoende aannemelijk geworden en kan niet tot een ander oordeel leiden.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.
Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat klager op 31 oktober 2005 is overgeplaatst naar de p.i. voor jovo Grave, een inrichting met een algeheel regime en een beperkt beveiligingsniveau. Tegen deze beslissing stond blijkens de selectiebeslissing d.d. 24
oktober 2005 bezwaar open. Niet is gebleken dat klager van dit rechtsmiddel gebruik heeft gemaakt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 25 november 2005

secretaris voorzitter

Naar boven