Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1925/GB, 25 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1925/GB

Betreft: [klager] datum: 25 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 juli 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek tot overplaatsing van klager naar het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn, ingediend door de Officier van Justitie van het arrondissementsparket Haarlem, afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 april 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Zuyderbos te Heerhugowaard.

3. De ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 18, eerste lid, Pbw heeft de betrokkene het recht bij de selectiefunctionaris een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen strekkende tot -onder meer- overplaatsing naar een bepaalde inrichting. Onder de betrokkene wordt
begrepen de gedetineerde en zijn raadsman. Het door de Officier van Justitie ingediende verzoek kan niet als een verzoek als bedoeld in deze bepaling worden aangemerkt. Nu de afwijzing van het verzoek van de Officier van Justitie door de
selectiefunctionaris geen verzoek als bedoeld in artikel 18, eerste lid, Pbw betreft, is beroep daartegen van klager niet mogelijk en moet klager in het door hem ingestelde beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 25 november 2005

secretaris voorzitter

Naar boven