Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1710/TR, 23 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:23-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1710/TR

betreft: [klager] datum: 23 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder klager te noemen,

gericht tegen het advies van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) van 27 juni 2005 om over te gaan tot plaatsing van klager op een longstay-afdeling,

alsmede van de overige stukken.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 oktober 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam zijn gehoord klager en zijn raadsman mr. A.R. Jaarsma.

De vertegenwoordiger van de Minister heeft telefonisch medegedeeld verhinderd te zijn om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroep betreft het advies van de LAP-commissie om klager te plaatsen op een longstay-afdeling.
De beroepscommissie is van oordeel dat een dergelijk advies niet valt onder de reikwijdte van de beroepsmogelijkheden van artikel 69, eerste lid, Bvt.

Klager kan om voormelde reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat zij het onwenselijk acht dat de beslissing omtrent de plaatsing van de tbs-gestelde op een longstayafdeling op grond van een desbetreffende indicatie wordt uitgesteld tot het moment dat er daadwerkelijk
zicht is op plaatsing in een longstayvoorziening. Hierdoor is het mogelijk dat de tbs-gestelde gedurende een lange periode zonder -adequate- behandeling blijft, terwijl hij zonder enig rechtsmiddel de beslissing van de Minister dient af te wachten. In
overweging wordt gegeven om kort na het advies van de LAP-commissie terzake te beslissen. Hiermee zal de beschikbare capaciteit aan longstayplaatsen c.q. het tekort hieraan ook beter zichtbaar worden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. Y.A.J.M. van Kuijck, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 november 2005

secretaris voorzitter

Naar boven