Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1919/GB, 18 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1919/GB

Betreft: [klager] datum: 18 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 augustus 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 december 2004 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Amsterdam als volgt toegelicht.
Klagers moeder beheerst de Nederlandse taal niet en om die reden is zij bij het maken van reizen afhankelijk van derden. Omdat klagers vader voor onbepaalde tijd naar Marokko is vertrokken, kan klagers moeder hem niet meer bezoeken. Indien klager in
Amsterdam zou worden geplaatst, kan zijn moeder, die in Amsterdam de weg kent, hem daar regelmatig bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Er zijn onvoldoende argumenten die aanleiding geven voor overplaatsing. Klager heeft bij zijn binnenkomst in de inrichting aangegeven in Almere te wonen.
Klager
is preventief gedetineerd voor het parket Amsterdam. Wegens plaatsgebrek in het h.v.b. Amsterdam is hij geplaatst in het h.v.b. Haarlem. Reden voor plaatsing in Haarlem is de goede bereikbaarheid van de rechtbank Amsterdam vanuit die inrichting. De
selectiefunctionaris is van mening dat onvoldoende is aangetoond dat klagers moeder in het geheel niet in staat is om klager te bezoeken. Daarnaast kost de reis Haarlem – Almere minder dan één uur per openbaar vervoer.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, nu de selectiefunctionaris de belangen van een goede rechtsgang bij de beoordeling dient te
betrekken
en cellen van het h.v.b. Haarlem mede aan het parket Amsterdam zijn toegewezen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen door klager is aangevoerd met betrekking tot de (on)mogelijkheid van bezoek, doet daaraan niet af.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 18 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven