Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2203/GB, 10 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2203/GB

Betreft: [klager] datum: 10 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 september 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 17 juli 2003 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. De Geerhorst te Sittard. Op 4 december 2004 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Grave, van waaruit hij op 1 augustus 2005 op eigen verzoek is overgeplaatst naar het h.v.b.
Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld als volgt toegelicht. Omdat klagers kinderen in verband met de schooltijden – gelet op de lange reisduur – moeilijk op
bezoek kunnen komen in Nieuwegein, wil verzoeker worden overgeplaatst naar Vught. Daar kunnen zijn kinderen hem gemakkelijker bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft eerder, op 9 juli 2005, verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. Nieuwegein. Dat verzoek werd ingediend omdat zijn familie naar de provincie Utrecht zou verhuizen. Binnen een maand na de overplaatsing heeft hij opnieuw om overplaatsing
verzocht, ditmaal naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld. Reden voor dat verzoek is met name de reistijd van Heesch, de woonplaats van zijn kinderen, naar Nieuwegein. Naar de mening van de selectiefunctionaris is de reistijd (per openbaar vervoer) van Heesch
naar Nieuwegein vergelijkbaar aan de reistijd van Heesch naar Vught. De selectiefunctionaris acht, nu eerder gevolg is gegeven aan klagers verzoek, de tijd gelegen tussen de beide verzoeken te kort om hem thans weer voor overplaatsing in aanmerking te
laten komen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft zijn verzoek om overplaatsing met name gebaseerd op de lange reistijd voor zijn kinderen als zij hem willen bezoeken. De beroepscommissie stelt vast dat de reistijd per openbaar vervoer van Heesch (de woonplaats van klagers
kinderen) naar het h.v.b. Nieuwegein nagenoeg gelijk is aan de reistijd per openbaar vervoer van Heesch naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld in Vught. Dat maakt dat de selectiefunctionaris in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen, mede gelet
op
het feit dat klager pas onlangs op eigen verzoek is overgeplaatst naar het h.v.b. Nieuwegein. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 nvoember 2005

secretaris voorzitter

Naar boven