Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1907/GA, 11 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1907/GA

betreft: [klager] datum: 11 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 juli 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat hoewel klager in afzondering was geplaatst de inrichting huur is blijven inhouden voor kabeltelevisie en de zogenaamde O&O-kas.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De ongegrondverklaring van klagers beklag bevreemdt hem. Hij heeft teveel huur voor de kabeltelevisie en de O&O-kas betaald. Omdat hij in een isoleercel was geplaatst, heeft hij aan het personeel gevraagd om zijn huur op te zeggen voor wat betreft de
periode 30 januari 2005 tot en met 13 februari 2005. De directeur stelt dat klager zijn tv had moeten inleveren, maar klager heeft zwart op wit staan dat ze zijn cel ontruimd hebben op 4 februari 2005. Zijn tv stond dus in het bad. Personeel van de iso
had hem gezegd dat het geregeld was. Klager vraagt de teveel betaalde huur terug en een compensatie voor het aangedane geestelijk leed. Ze verdraaien de waarheid zodat klager een boeman is.

De directeur heeft gepersisteerd bij zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Er bestaat verschil van mening over het antwoord op de vraag of klager (op de juiste wijze) (tijdig) bedoelde financiële inhoudingen heeft opgezegd. Wat daarvan zij, het komt in ieder geval redelijk voor aan klager te restitueren hetgeen van zijn
rekening-courant is ingehouden aan tv-huur en O&O bijdrage vanaf de datum van ontruiming van zijn verblijfsruimte, zijnde 4 februari 2005.

De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag in zoverre alsnog gegrond.
Zij verstaat dat aan klager worden gerestitueerd de gelden zoals hiervoor is weergegeven.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 11 november 2005

secretaris voorzitter

Naar boven