Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1731/GA, 9 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1731/GA

betreft: [klager] datum: 9 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van locatie De Marwei te Leeuwarden,

gericht tegen een uitspraak van 8 juli 2005 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 september 2005, gehouden in de locatie Zwolle, is gehoord [...], unit-directeur van de locatie De Marwei.
Klager is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel voor de duur van 14 dagen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard voorzover de hoogte van de straf meer dan zeven dagen bedraagt en voor het overige ongegrond op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er zijn helaas geen digitale foto’s van de situatie gemaakt, wat doorgaans wel wordt gedaan. Het valluik voor het celraam van klager was op meerdere plaatsen grondig verbogen. Klager had eerder in Frankrijk en Duitsland vastgezeten. Er was niets bekend
over eventuele bedreigingen van buitenaf. Klager had misschien wel redenen om eerder weg te gaan dan gepland. De aannemelijkheid is ook om te draaien, het is niet aannemelijk geworden dat klager niet heeft getracht te ontvluchten. Als hij niet wilde
ontvluchten, wat is dan het belang van het beschadigen van het valluik? Na het valluik en het raam, moet je nog door tralies zien te komen. Klager is gewoon naar de arbeid gegaan die ochtend. Bij de dagelijkse inspectie zijn de beschadigingen aan het
valluik geconstateerd. Toen is ook het verbogen mes aangetroffen. De defecte afstandsbediening heeft hier niet zoveel mee te maken. Klager is de enige geweest die in die cel heeft gezeten. De cel was kort daarvoor nog geschikt gemaakt voor
meerpersoongebruik. De cel was geverfd en gecontroleerd. Bij de afhandeling van het rapport ontkende klager in alle toonaarden. De directeur heeft, gelet op alle omstandigheden, een inschatting gemaakt en vindt de opgelegde straf terecht. Klager was
erg
boos. Hij is een Fransman en niet gekleurd. De directeur was verrast dat klager hem uitschold voor racist.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Gelet op de geconstateerde beschadigingen aan het valluik voor het celraam in klagers cel, de handelingen die hiervoor moeten zijn verricht en het eveneens aangetroffen verbogen mes, is de beroepscommissie van oordeel dat de directeur in redelijkheid
een poging tot althans voorbereidingshandelingen tot ontvluchting heeft kunnen aannemen. De opgelegde disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel voor de duur van 14 dagen is derhalve niet in strijd met een wettelijk voorschrift en evenmin, bij
afweging van alle in aanmerking komende belangen, onredelijk of onbillijk. Het beroep zal gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. E.B.M. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 9 november 2005

secretaris voorzitter

Naar boven