Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1997/GB, 24 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:24-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1997/GB

Betreft: [klager] datum: 24 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 augustus 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zutphen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 april 2005 preventief gedetineerd. Vanuit het h.v.b. Zwolle is klager op 15 september 2005 overgeplaatst naar het h.v.b. Zutphen.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 72, eerste lid, Pbw kan tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als bedoeld in de artikelen 17 en 18 Pbw een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet
niet aan die eis. Bij brief van 25 augustus 2005 is klagers raadsman in de gelegenheid gesteld de gronden van het beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Van deze gelegenheid is binnen de daarvoor gegeven termijn geen gebruik gemaakt. Gelet op het
vorenstaande zal de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.
Overigens is de beroepscommissie gebleken dat klager inmiddels alsnog is overgeplaatst naar het h.v.b. Zutphen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 24 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven