Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1977/GA, 8 november 2005, beroep
Uitspraakdatum:08-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1977/GA

betreft: [klager] datum: 8 november 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de detentieboot Reno te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 3 augustus 2005 van de beklagcommissie bij voormelde detentieboot, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 oktober 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is gehoord namens de directeur [...], afdelingshoofd van de detentieboot Reno.

Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in, voorzover in beroep van belang, dat er verschillende malen niet is gereageerd op schriftelijke verzoeken van klager om bepaalde functionarissen te spreken (zogenaamde spreekbriefjes).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is in beklag gegaan en namens de directeur is gereageerd op dit beklag. Als er beklag wordt ingediend, wordt door de maandcommissaris getracht om te bemiddelen. Er wordt van de bemiddelingspoging een verslag opgemaakt door de maandcommissaris,
maar het afdelingshoofd krijgt dat verslag niet te zien. Op de zitting blijkt dan ineens dat de klacht veel ruimer is geworden en het afdelingshoofd wordt daar dan voor het eerst mee geconfronteerd op de zitting van de beklagcommissie. Dat er in de
inrichting niet tijdig wordt gereageerd op spreekbriefjes is niet waar. Klager geeft in zijn klaagschrift ook niet aan op welk spreekbriefje niet gereageerd is.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Door klager is gesteld dat er verschillende malen niet is gereageerd op door hem ingediende spreekbriefjes. Het beklag is algemeen van aard en van de geboden mogelijkheid om in beroep toe te lichten welke verzoeken om functionarissen te spreken niet
zijn ingewilligd, alsmede wanneer die verzoeken zijn gedaan, heeft klager geen gebruik gemaakt. Gelet hierop staat onvoldoende vast dat er sprake is van een beslissing door of vanwege de directeur. De beroepscommissie zal het beroep van de directeur
gegrond verklaren, de beslissing van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag verklaren.
Overigens merkt de beroepscommissie meer in het algemeen op dat het voor de hand ligt dat na bemiddeling door de maandcommissaris deze de bemiddelingspoging afrondt door een (vertegenwoordiger van) de directeur over de klacht in te lichten.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, J.L. Brand en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 november 2005

secretaris voorzitter

Naar boven