Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2530/GB, 10 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:10-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2530/GB

Betreft: [klager] datum: 10 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 31 oktober 2003 – door tussenkomst van het bureau selectiefunctionarissen – bij het secretariaat van de Raad ingekomen
beroepschrift van

[...], geboren op [1961], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 oktober 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarop niet is vermeld wanneer deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond gehonoreerd.

2. De feiten
Klager is sedert 8 juli 2003 gedetineerd. Vanuit het h.v.b. Grave is hij – op eigen verzoek – op 5 december 2003 overgeplaatst naar het h.v.b. Roermond.

3. Ontvankelijkheid
Artikel 72, eerste lid, Pbw bepaalt, voorzover hier van belang, dat beroep kan worden ingesteld tegen de afwijzing door de selectiefunctionaris van een verzoek tot overplaatsing.

Klager verzocht op 20 september 2003 om overplaatsing naar het h.v.b. Roermond, welk verzoek op13 oktober 2003 door de selectiefunctionaris is gehonoreerd. Tegen een dergelijke beslissing staat, gelet op het bepaalde in artikel 72, eerste lid, Pbw geen
rechtsmiddel open. Klager dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. Uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 10 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven