Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1465/GA, 18 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1465/GA

betreft: [klager] datum: 18 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 juni 2005 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.)Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het door artikel 9 van de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen voorgeschreven schaamschot ontbreekt in klagers cel en
b. tijdens werkdagen dient klager tussen 08.00 uur en 17.00 uur geheel gekleed te zijn, dient het bed opgemaakt en dienen de gordijnen geopend te zijn. Op het niet voldoen aan deze voorschriften is een sanctie gesteld.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Met betrekking tot onderdeel a.:
Dat de privacy van gedetineerden voldoende zou zijn gewaarborgd, blijkt uitsluitend uit een bewering van de directeur. De beklagcommissie heeft zelf geen onderzoek gedaan noch overlegd met de maandcommissaris, die de situatie wel kent en klagers mening
deelt. Dat het nieuwe gebouw is goedgekeurd door het Ministerie is niet relevant. De schaamschotten zijn om financiële redenen weggelaten.
Met betrekking tot onderdeel b.:
De meest recente huisregels in de bibliotheek dateren van maart 2003. Het is niet juist om in de huisregels huishoudelijke regels op te nemen die verder gaan dan de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen. De huisregels zijn in zoverre in
strijd met de Regeling. Als oprekking van landelijke regelgeving wordt getolereerd, geeft dit een vrijbrief voor lokaal hobbyisme.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a.:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
Met betrekking tot onderdeel b.:
Klagers beklag is gericht tegen bestaande voor alle gedetineerden geldende regelgeving. Gelet op het bepaalde in artikel 60, eerste lid, Pbw kan klager niet worden ontvangen in het beklag. Overigens zijn de betreffende huisregels niet in strijd met de
Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie voor wat betreft dit onderdeel van het beklag vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
Met betrekking tot onderdeel a.:
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
Met betrekking tot onderdeel b.:
Vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven