Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1737/GA en 05/2055/GA, 18 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1737/GA en 05/2055/GA

betreft: [klager] datum: 18 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 juni 2005 en 10 augustus 2005 van de beklagcommissie bij het hvb De Grittenborgh te Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 september 2005, gehouden in de locatie Zwolle, is gehoord klager. De directeur is zonder bericht niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. vermissing van een tv en een spelcomputer na overplaatsing;
b. een onjuist saldo op klagers rekening-courant na overplaatsing.

De beklagcommissie heeft de klachten ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is in december 2004 overgeplaatst. Op 20 december 2004 zat hij in de isoleercel. Hij had alleen een overall aan en vroeg of hij wat kleren mocht pakken voor de overplaatsing. Hij is naar zijn cel gebracht toen de rest van de afdeling aan het
luchten was. Hij heeft 1 doos met kleren gepakt om mee te nemen en is toen weer teruggebracht naar de isoleercel. Er was haast bij omdat DV&O er aan kwam om hem op te halen. Er was geen tijd over om meer dozen in te pakken. Klager heeft de rest van
zijn
spullen niet zelf ingepakt. Klager had in De Grittenborg een eigen tv en heeft op een gegeven moment een tv van een medegedetineerde overgenomen die naar huis ging. Omdat die tv niet verzegeld was, heeft hij die laten uitvoeren. Hiervan was men in de
inrichting op de hoogte. Het is niet toegestaan om twee tv’s te hebben. Klagers eigen tv, die hij nieuw van zijn zus had gekregen, was wel verzegeld. Zijn tv was herkenbaar omdat hij die een keer had laten vallen en deze daarbij beschadigd was geraakt
aan de bovenkant. Hiervan is geen rapport opgemaakt, omdat het klagers eigen tv betrof. Dat gebeurt alleen bij beschadiging van spullen van de inrichting. Een ander bewijs dat de tv van klager is, is het feit dat hij alleen voor de kabel betaalde en
geen huur voor een tv. De spelcomputer die klager mist betreft een gamecube die klager ook van een medegedetineerde heeft overgenomen. Hij weet na al die tijd niet meer wie dat was. De tv en de gamecube zijn betaald in drugs. Klager weet dat het niet
is
toegestaan om onderling spullen te kopen, maar gekocht is gekocht en dan zijn de spullen zijn eigendom.
De verzegeling betrof klagers playstation. Die was bij de inrichting bezorgd. Aangezien klager in de isoleercel zat en door de overplaatsing niet meer zou terugkeren naar de afdeling, heeft hij bij het personeel aangegeven dat ze de playstation maar in
zijn fouillering moesten doen. De playstation was nog niet verzegeld. Het is gebruikelijk dat je een formulier moet invullen om goederen te laten verzegelen. Dat heeft klager niet gedaan. Hij heeft dan ook geen toestemming gegeven om zijn playstation
te
laten verzegelen.

Klager heeft per brief van 30 september 2004 aangegeven de naam gevonden te hebben van de gedetineerde van wie hij de spelcomputer had gekocht. Het betreft gedetineerde [A] die in december 2004 in cel 7021 zat.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a.
Gelet op het feit dat klager aantoonbaar geen huur betaalde voor een tv van de inrichting, zijn tv was verzegeld en was beschadigd (waaromtrent een rapport ontbreekt), is voor de beroepscommissie voldoende aannemelijk geworden dat klagers eigen tv niet
is nagezonden na zijn overplaatsing. Met betrekking tot de spelcomputer (een gamecube) is, mede gelet op de mededeling van de badmeester van 8 februari 2005, niet aannemelijk geworden dat deze eigendom van klager is. Onduidelijk blijft of klager zelf
zijn spullen heeft ingepakt. Vast staat in ieder geval wel dat de dozen met spullen van klager op de badafdeling buiten de aanwezigheid van klager zijn geopend en nagekeken en dat uit die dozen spullen zijn gehaald. Het vorenstaande leidt tot het
oordeel dat het beroep voor wat betreft de vermissing van de tv gegrond zal worden verklaard en voor het overige ongegrond. Klager zal voor het door hem ondervonden ongemak een tegemoetkoming van € 25,= worden toegekend.

Met betrekking tot onderdeel b.
Volgens klager is ten onrechte een bedrag van € 7,50 van zijn rekening afgeboekt. Dit is het bedrag dat in rekening is gebracht voor de verzegeling van een playstation. Klager bestrijdt gemotiveerd dat hij toestemming heeft gegeven voor deze
verzegeling. Voor het verzegelen van apparatuur is schriftelijke toestemming nodig en daar blijkt niet van. Het beroep zal dan ook op dit onderdeel gegrond worden verklaard en aan klager zal voor het door hem ondervonden ongemak een tegemoetkoming van

7,50 worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot onderdeel a. voorzover het de vermissing van de tv betreft gegrond en voor het overige ongegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog in
zoverre gegrond.
Zij verklaart het beroep met betrekking tot onderdeel b. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie op dit onderdeel en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van in totaal € 32,50.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. E. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 18 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven