Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1912/GB, 13 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:13-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1912/GB

Betreft: [klager] datum: 13 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 juli 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 27 september 2005 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem vanuit de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Doetinchem ter herselectie te plaatsen in het huis van bewaring (h.v.b.) II Doetinchem en de beslissing
tot plaatsing in de gevangenis Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 december 2003 gedetineerd. Hij verbleef in de z.b.b.i. Doetinchem. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de gevangenis Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Klager is op 1 augustus 2005 vanuit het
h.v.b.
II Doetinchem, waar hij tussentijds ter herselectie was geplaatst, overgeplaatst naar de gevangenis Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat het hem onmogelijk is gemaakt om zich te verweren tegen de beschuldigingen, op grond waarvan hij uit de z.b.b.i is overgeplaatst. Klager kreeg na terugkomst van een verlof van de directeur te horen dat hij zou worden
voorgedragen voor herselectie in een gesloten inrichting. Klager is vervolgens in afzondering geplaatst en heeft daarna nog een maand in het h.v.b. in Doetinchem moeten verblijven. OP 18 september 2005 zou klager een aanvang maken met het deelnemen aan
een penitentiair programma met elektronisch toezicht (p.p. met e.t.) . Na ontslagen te zijn bij de eerste werkgever, heeft klager in de tuin van de z.b.b.i. gewerkt. Dat geschiedde tot volle tevredenheid van het personeel. Vervolgens werd klager tewerk
gesteld bij een scharnierenfabriek (Bosch). Daar kreeg hij problemen met de leiding omdat hij met handschoenen wilde werken en men vond dat hij dat beter niet kon doen. Klager is vervolgens twee weken later ontslagen terwijl hij al die tijd hard heeft
gewerkt en zijn best heeft gedaan. Volgens de fabriek toonde klager onvoldoende inzet. Klager bestrijdt dat. Klager denkt dat men van hem af wilde omdat men een andere Nederlandse jongen wilde aannemen.
Tegenover het lid van de Raad heeft klager nog het volgende aangevoerd. Klager heeft zijn steeds best gedaan. Op de tweede dag bij de firma Bosch had hij een aanvaring met de werkmeester over het dragen van handschoenen. Klager vindt dat hij
gediscrimineerd wordt. Hij heeft tegen de werkmeester gezegd dat hij een racist is. Klager ontkent een negatieve houding te hebben. Klager weet niet waarom het mis is gegaan. Hij heeft drie dagen heel hard gewerkt. Door de beslissing hem over te
plaatsen loopt klager zijn enkelband (elektronisch toezicht) mis waarvoor hij in september in aanmerking zou komen. Klager wil ook graag zijn studie afmaken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de z.b.b.i. Doetinchem. Op 29 juli 2005 verzocht de inrichting om klager naar een (meer) gesloten setting te plaatsen. Tijdens zijn verblijf in de z.b.b.i was klager eerst tewerk gesteld bij een gasfirma in Zutphen. Dat ging mis
omdat
hij de veiligheidsregels niet naleefde. Vervolgens heeft klager gewerkt in de inrichtingstuin. Ook dat ging niet altijd even goed. Na enkele weken kon klager tewerk worden gesteld bij de firma Bosch in Doetinchem. Ook hier functioneerde klager niet
naar
behoren. Uiteindelijk is hij ook hier ontslagen. Naast het niet functioneren bij een werkgever is klager ook nog éénmaal te laat teruggekeerd van verlof, had hij geen respect voor het personeel en was er sprake van diefstal uit de koelkast. Één en
ander
was voor de selectiefunctionaris aanleiding om klager via tussentijdse plaatsing in het h.v.b. II Doetinchem over te plaatsen naar de gevangenis Lelystad.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie verstaat dat klager bedoeld heeft beroep in te stellen tegen de beslissing van de selectiefunctionaris om hem vanuit de z.b.b.i. Doetinchem over te plaatsen naar een inrichting met een normaal beveiligingsniveau. Indien het
beroep gegrond zou worden verklaard, zou klager teruggeplaatst dienen te worden naar een z.b.b.i. Om die reden zal de beslissing van de selectiefunctionaris van 1 juli 2005, strekkende tot plaatsing (ter herselectie) in het h.v.b. II Doetinchem, thans
verder buiten beschouwing worden gelaten.

4.2. De gevangenis Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Blijkens het selectieadvies van de directeur van de z.b.b.i. Doetinchem is verzoeker tot twee maal toe ontslagen bij een (externe) werkgever, terwijl hij tussentijds bij werkzaamheden in de inrichting ook niet optimaal functioneerde en gedrag
vertoonde dat niet passend werd geacht binnen de z.b.b.i. Dat maakt dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over zijn gedrag verstrekte gegevens, niet langer in aanmerking kwam voor een verder verblijf
in een inrichting met een zeer beperkt beveiligingsniveau. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden
geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 13 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven