Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1877/GA, 12 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1877/GA

betreft: [klager] datum: 12 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.Th. Offreins, namens

[...] verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 juni 2005 van de beklagcommissie bij de locatie Haarlem, voorzover deze de vaststelling van een tegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 105,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een ordemaatregel van veertien dagen afzondering in een afzonderingscel ingaande op 21 maart 2005, op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering. Verzocht is om een tegemoetkoming van € 50,= per dag. Bij dit bedrag is aansluiting gevonden bij de schadevergoeding ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering. In
geval van onrechtmatige detentie is door de rechtbank Amsterdam al eens een bedrag van € 190,= per dag toegekend als schadevergoeding. Het verzoek om € 50,= per dag toe te kennen is gematigd om niet al teveel uit de pas te lopen met het bedrag van €
7,50 per dag dat aan gedetineerden kan worden toegekend. De maatregel van volledige afzondering is een bijzonder zware maatregel. Klager heeft ernstig geestelijk te lijden gehad tijdens die veertien dagen.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. De tegemoetkoming is in overleg tussen de beklagcommissie en de directeur tot stand gekomen.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Als maatstaf daarvoor kunnen
dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten.
De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richten aan de directeur van
de
desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.
De beklagcommissie heeft aan klager een tegemoetkoming van in totaal € 105,- toegekend in verband met de gegrondverklaring van het beklag tegen veertien dagen afzondering in de afzonderingscel en daarvoor een normbedrag van € 7,50 per dag gehanteerd.
De
beroepscommissie hanteert als maatstaf voor de tegemoetkoming per dag bij afzondering in de afzonderingscel een tarief van € 10,= per dag. Derhalve zal een hogere tegemoetkoming aan klager dienen te worden toegekend. Het beroep zal derhalve in zoverre
gegrond worden verklaard. De beroepscommissie zal, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, bepalen dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 140,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, voorzover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend, en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 140,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven