Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1883/GA, 12 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1883/GA

betreft: [klager] datum: 12 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 juli 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Noord te Hoogeveen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat klager niet heeft mogen luchten op 23 juni 2005.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het is niet juist dat de beslissing betrekking had op alle gedetineerden. Eén afdeling heeft wel mogen luchten. De vraag is of de directeur alle mogelijke moeite heeft gedaan om het normale programma door te laten gaan. Om de hele inrichting plat te
leggen voor een mobiele telefoon gaat er bij klager niet in. Klager heeft recht om één uur per dag te luchten. Klager heeft 40 uur achtereen opgesloten gezeten zonder luchten, sport of bezoek. Klager ontgaat het nut van de zoekactie.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beslissing van de directeur om klager in afwijking van het dagprogramma niet toe te staan om te luchten betreft een beklagwaardige beslissing. De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog ontvangen
in het beklag.

Uit de reactie van de directeur op klagers beklag volgt dat in verband met de verdenking dat een mobiele telefoon en drugs aanwezig waren in de inrichting een zoekactie heeft plaatsgevonden, waarbij alle cellen en gemeenschappelijke ruimtes zijn
doorzocht. Het dagprogramma kon om die reden geen doorgang vinden. Het gemiste luchtmoment is op een later tijdstip gecompenseerd. Vast staat dat klagers recht op luchten zoals gewaarborgd in artikel 49, derde lid, Pbw is geschonden. Derhalve zal de
beroepscommissie het beklag gegrond verklaren. Zij ziet echter geen reden om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen, nu het gemiste luchtmoment op een later tijdstip is gecompenseerd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven