Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1688/GB, 11 oktober 2005, beroep
Uitspraakdatum:11-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1688/GB

Betreft: [klager] datum: 11 oktober 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 juli 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 november 2004 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in de locatie De Leuvense Poort te ‘s-Hertogenbosch. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor het h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught. Op 27 juli 2005 is klager
overgeplaatst naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil niet in het kader van een mogelijke maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel) naar Vught worden overgeplaatst. Hij heeft vanaf het begin iedere medewerking aan die maatregel geweigerd en zal dat
blijven weigeren. De ISD-maatregel is bij vonnis opgelegd, maar klager is van dit vonnis in hoger beroep gegaan. Klager heeft zich bij zijn verslaving neergelegd en gebruikt momenteel een onderhoudsdosis. Hij is bereid om 24 maanden gevangenisstraf in
de gewone detentiefasering te doorlopen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is het niet eens met zijn overplaatsing naar Vught in verband met de bij vonnis opgelegde ISD-maatregel, waartegen hij in hoger beroep is gegaan. Er zijn werkafspraken dat alle gedetineerden die vallen onder het parket Den Bosch bij wie de
verwachting bestaat dat de ISD-maatregel zal worden opgelegd, naar het h.v.b. te Vught worden overgeplaatst. Dit gebeurt om eventuele onderzoeken te vergemakkelijken en de motivatie van gedetineerden te stimuleren. De verwachting in de zaak van klager
is dat de bij vonnis opgelegde ISD-maatregel in hoger beroep gehandhaafd blijft.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.
Het h.v.b. Nieuw Vosseveld is aangewezen als h.v.b. en tevens als inrichting voor stelselmatige daders.

4.2. Tussen het Bureau Selectiefunctionarissen en de respectievelijke bureaus Selectie en detentiebegeleiding van het h.v.b. Nieuw Vosseveld en de locatie De Leuvense Poort is ten aanzien van gedetineerden die in de locatie De Leuvense Poort
preventief zijn ingesloten en voor een ISD-maatregel in aanmerking komen de afspraak gemaakt dat die gedetineerden in het h.v.b. Nieuw Vosseveld worden geplaatst. Klager is ingevolge deze afspraak overgeplaatst naar het h.v.b. Nieuw Vosseveld. Aan
klager is bij vonnis van 17 mei 2005 door de meervoudige kamer van de Rechtbank Roermond de ISD-maatregel opgelegd. Klager heeft hiertegen hoger beroep ingesteld en wil niet in het kader van een mogelijke ISD-maatregel naar Vught worden overgeplaatst.

De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, nu niet is gebleken van omstandigheden die rechtvaardigen dat in klagers
geval geen uitvoering wordt gegeven aan genoemde afspraak, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 11 oktober 2005

secretaris voorzitter

Naar boven