Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1868/GB, 28 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:28-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1868/GB

Betreft: [klager] datum: 28 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 juli 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Torentijd te Middelburg afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 januari 2003 gedetineerd. Tijdens de tenuitvoerlegging van een aan hem opgelegde gevangenisstraf is hij op 27 juni 2005 in verzekering gesteld op verdenking van het plegen van een nieuw strafbaar feit. Op 30 juni 2005 is hij
geplaatst
in het h.v.b. I Doetinchem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Klagers echtgenote, die een schoolgaande dochter van zes jaar heeft, woont in Vlissingen. Beiden kunnen niet bij klager op bezoek komen in verband met de reistijd: vier uur heen en vier uur terug.
Daarom wil klager graag overgeplaatst worden naar het h.v.b. Torentijd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager onderging een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek en bevond zich in de laatste fase van zijn detentie. Klager nam inmiddels deel aan een penitentiair programma. Hij pleegde een nieuw strafbaar feit terzake waarvan hij ten behoeve van het
parket Zutphen werd ingesloten in het h.v.b. I Doetinchem. Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen om de transportlijnen naar de rechtbank te Zutphen zo kort mogelijk te houden. Bezoekproblemen zijn nu eenmaal inherent aan een detentiesituatie.
Zodra er vonnis is gewezen in de nieuwe strafzaak kan klager zijn voorkeur uitspreken voor een vervolginrichting.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gedetineerd ten behoeve van het parket Zutphen. Het is de beroepscommissie ambtshalve bekend dat een preventief gehechte in beginsel in het arrondissement van vervolging wordt gedetineerd ten einde een efficiënte rechtsgang
te waarborgen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen over de bezoekmogeljkheden is aangevoerd, is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 28 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven