Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1590/GA, 23 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:23-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1590/GA

betreft: [klager] datum: 23 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.H. Aalmoes, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 juni 2005 van de beklagcommissie bij de locatie Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 september 2005, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M.H. Aalmoes, en [...], unit-directeur bij de locatie Haarlem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van tien dagen in afwachting van overplaatsing, welke ordemaatregel deels extern ten uitvoer is gelegd in de locatie Alphen aan den Rijn.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De GRIP-rapportage slaat nergens op. Klager begrijpt niet hoe men zoiets zo maar kan aannemen en vraagt zich af waar de informatie vandaan
komt. De gegevens over klagers broer kloppen wel, maar het klopt niet dat klager van plan was te ontvluchten. De gegevens over de detentie van klagers broer kan iedereen wel bij elkaar halen. De informatie is niet getoetst door de landelijk officier
van
justitie. De afzondering heeft tien dagen geduurd. Daarna is klager in een speciaal regime geplaatst. De directeur dient een dergelijke rapportage te toetsen en niet klakkeloos op te volgen. Er staan feiten in, die weliswaar niet betwist worden, maar
de
vraag is of die feiten zo gepresenteerd kunnen worden dat slechts één conclusie mogelijk is. Er hadden nadere vragen aan het GRIP gesteld kunnen worden voordat er klakkeloos een sanctie werd afgegeven. De marginale toetsing van de directeur wordt
gemist. De vraag is waarom klager gedurende tien dagen in afzondering is geplaatst. De beslissing is genomen in afwachting van overplaatsing. Klager is dezelfde dag overgeplaatst naar Alphen aan den Rijn. De maatregel hoefde na overplaatsing niet
gecontinueerd te worden. Klager stelt dat hij tevoren niet gehoord is, maar dat de informatie hem enkel is meegedeeld.
Inmiddels staat klager niet meer op lijst II. Klager heeft nadeel ondervonden van de bestreden beslissing en verzoekt om hem een tegemoetkoming toe te kennen.

De unit-directeur heeft in beroep gepersisteerd in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt en daar het volgende aan toegevoegd. Voordat de bestreden beslissing is genomen, heeft de directeur contact gehad met het GRIP en heeft hij het GRIP
vragen gesteld. Het is opgevat als een serieuze zaak en de directeur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Klager is tevoren wel gehoord. Hem is gevraagd of de informatie klopte. Klager is geen straf opgelegd, maar een ordemaatregel. De beslissing
om
klager na tien dagen in een speciaal regime te plaatsen is geen beslissing van de directeur van de locatie Haarlem.

3. De beoordeling
Uit de omtrent klager uitgebrachte GRIP-rapportage volgt dat het GRIP signalen heeft ontvangen dat klager bezig was met de voorbereiding van een ontvluchting. De directeur heeft vervolgens in verband met de orde en de veiligheid in de inrichting een
ordemaatregel van afzondering in de afzonderingscel aan klager opgelegd in afwachting van overplaatsing. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur in zoverre tot oplegging van een ordemaatregel heeft kunnen overgaan en in zoverre is het
beroep
ongegrond. Nu klager nog dezelfde dag is overgeplaatst, dient de duur van de opgelegde ordemaatregel als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt, daar volstaan had kunnen en moeten worden met een ordemaatregel voor de duur van vijf dagen
afzondering in de afzonderingscel. Het beroep zal in zoverre gegrond worden verklaard. Klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en vernietigt de beslissing van de directeur, zoals hiervoor vermeld. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. M. Kooijman en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven