Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1208/GA, 23 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:23-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1208/GA

betreft: [klager] datum: 23 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 april 2005 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Midden-Holland, locatie Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 juli 2005, gehouden in de p.i. Amsterdam, is klager gehoord.
De directeur van de locatie Alphen aan den Rijn heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager enkel koosjere maaltijden met aardappelen krijgt terwijl hij deze ook met rijst wil.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verblijft sedert 20 februari 2004 in de locatie Alphen aan den Rijn. In het verleden heeft klager wel rijst bij zijn maaltijden gehad. Andere gedetineerden krijgen wel koosjere maaltijden met rijst, terwijl klager deze alleen met aardappels
krijgt.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Nader onderzoek bij twee leveranciers heeft uitgewezen dat keuzemogelijkheden bij koosjere maaltijden niet mogelijk zijn. Dit heeft enerzijds vermoedelijk te maken met de kosten en anderzijds met de wijze waarop de maaltijden worden besteld. Eenmaal
per
twee weken wordt een bestelling gedaan, en wat de cateraar op dat moment heeft gemaakt wordt geleverd.

Naar aanleiding van het behandelde ter zitting is de directeur per fax verzocht antwoord te geven op de vraag of het klopt dat andere gedetineerden binnen de locatie wel koosjere maaltijden met rijst verstrekt krijgen, terwijl klager alleen koosjere
maaltijden met aardappels krijgt.

De directeur heeft bij fax van 5 augustus 2005 de reactie van het cateringbedrijf toegezonden.

3. De beoordeling
Uit de reactie van het cateringbedrijf komt naar voren dat de koosjere maaltijden die het levert worden samengesteld uit de menucyclus. Deze cyclus bestaat uit drie verschillende maaltijden per dag, behalve op zaterdag, dan is er slechts één maaltijd.
De cyclus bestaat uit vijf weken en wisselt vier keer per jaar.
Er is een maaltijd met aardappelen, een maaltijd met puree en een buitenlands georiënteerde maaltijd. Deze buitenlands georiënteerde maaltijd kan uit verschillende samengestelde gerechten bestaan en is meestal met rijst of pasta. Het klopt dus dat
ongeveer tweederde van de geleverde maaltijden bestaat uit maaltijden met aardappelen of puree. Op verzoek kunnen er meer maaltijden met pasta of rijst worden geleverd.
Gelet op vorenstaande acht de beroepscommissie niet onaannemelijk dat klager in zijn beleving alleen maar maaltijden met aardappels krijgt. Nu de directeur in zekere mate afhankelijk is van hetgeen door het cateringbedrijf wordt aangeboden, terwijl
daarnaast thans tevens de mogelijkheid wordt geboden een voorkeur voor bepaalde maaltijden aan te geven, is de beroepscommissie van oordeel dat de directeur aan zijn zorgplicht ingevolge artikel 44, derde lid, Pbw heeft voldaan. Nu onvoldoende is komen
vast te staan dat klager met betrekking tot de levering van koosjere maaltijden anders zou worden behandeld dan andere gedetineerden, zal het beroep ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 23 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven