Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1462/JB, 12 september 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1462/JB

Betreft: [klager] datum: 12 september 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. A.B. Baumgarten, namens

[...], geboren op [1987], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 16 juni 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 augustus 2005, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug te Overberg zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.M. van Dam, en namens de Minister [...],
selectiefunctionaris,
en [...], medewerker juridische zaken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de opvanginrichting Teylingereind te Sassenheim of de opvanginrichting De Hartelborgt te Spijkenisse afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 30 november 2004 gedetineerd. Hij is op 9 december 2004 als voorlopig gehechte in de opvanginrichting Teylingereind geplaatst. Op 31 maart 2005 is hij overgeplaatst naar de opvanginrichting Rentray te Lelystad.

Op 24 mei 2005 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar Teylingereind of naar De Hartelborgt.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers verzoek is afgewezen omdat twee medeverdachten in klagers strafzaak in Teylingereind zouden verblijven. Dit is niet juist. Nog maar één medeverdachte verblijft daar. Wellicht kan deze medeverdachte op een andere afdeling dan klager worden
geplaatst. Klager heeft tevens verzocht om overplaatsing naar De Hartelborgt. In de beslissing van de selectiefunctionaris wordt op dit verzoek niet ingegaan. De beslissing van de selectiefunctionaris is niet voldoende onderbouwd.
Klager heeft om overplaatsing verzocht in verband met zijn bezoek. Sinds 31 maart 2005 heeft klager geen bezoek meer ontvangen. Klagers moeder is ziek en moet zijn broertje verzorgen. Reistijd en reiskosten vormen een probleem. Klagers ouders hebben
geen auto en verder geen familie in Nederland. Teylingereind wilde klager wel opnieuw opnemen, maar terugplaatsing kon niet gerealiseerd worden in verband met het negatieve advies van de officier van justitie Als de medeverdachten afgestraft en/of
overgeplaatst zijn kan klager wel in Teylingereind of De Hartelborgt geplaatst worden.

Namens de Minister is de beslissing tot afwijzing van het verzoek als volgt
toegelicht. Klager is overgeplaatst naar Lelystad na een melding bijzonder voorval. Gelet op het negatieve advies van de officier van justitie is klagers verzoek tot overplaatsing afgewezen. Volgens de mededeling van Teylingereind verblijven daar nog
twee medeverdachten van klager. Ook in De Hartelborgt verblijven twee medeverdachten. Bij het sporten en de lessen kunnen de medeverdachten elkaar daar tegenkomen. Gelet op de regio is De Hartelborgt ook niet de aangewezen inrichting om klager daar te
plaatsen.
Klager kan twee maanden na de ontvangst van de afwijzing opnieuw een verzoek tot overplaatsing doen. Die termijn verloopt over circa drie weken.

4. De beoordeling
Klager ondergaat voorlopige hechtenis. Hiervoor zijn de opvanginrichtingen bestemd.
De opvanginrichting Rentray te Lelystad, waar klager thans verblijft, is normaal beveiligd.

De officier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag heeft negatief geadviseerd terzake van klagers verzoek tot overplaatsing naar Teylingereind, omdat daar twee medeverdachten verblijven. Uit de toelichting namens de Minister ter zitting is
gebleken dat ook in De Hartelborgt twee medeverdachten verblijven en klagers plaatsing aldaar niet wenselijk is.

De beroepscommissie neemt verder het volgende in aanmerking.
Door de selectiefunctionaris is in de beslissing op klagers verzoek en in de schriftelijke reactie op klagers beroepschrift verzuimd om gronden aan te voeren die klagers overplaatsing naar De Hartelborgt in de weg staan. Nu deze gronden alsnog ter
zitting zijn aangevoerd, zal dit niet tot gegrondheid van het beroep leiden, maar het had op de weg van de selectiefunctionaris gelegen om klager eerder terzake te informeren.
Gelet op de aanwezigheid van medeverdachten van klager in Teylingereind en De Hartelborgt en het advies van de officier van justitie, die confrontatie van klager met de medeverdachten onwenselijk acht, is de beroepscommissie van oordeel dat de
beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, ook niet onredelijk of onbillijk kan worden genoemd.
Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent bezoekmogelijkheden is door hem niet met nadere schriftelijke verklaringen onderbouwd en onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen. Daarbij komt dat klager twee maanden na ontvangst van de
afwijzing van zijn verzoek wederom een verzoek tot overplaatsing aan de selectiefunctionaris kan richten.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, dr. M. Smit en prof. mr. P. Vlaardingerbroek, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 september 2005

secretaris voorzitter

Naar boven