Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1058/JA, 25 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer: 05/1058/JA

betreft: [klager] datum: 25 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.A.G.M. Landerloo, namens

[...], geboren op 31 januari 1986, verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Opvang- en Behandelingscentrum Het Keerpunt te Cadier en Keer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft de beslissing van 12 april 2005 van de directeur van genoemde j.j.i. om klager niet voor te dragen voor deelname aan een scholings- en trainingsprogramma (stp).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep - zakelijk weergegeven - als volgt toegelicht.
Klager ondergaat een jeugddetentie van 10 maanden, welke straf sedert 16 november 2004 werd tenuitvoergelegd in genoemde j.j.i.. De jeugddetentie is beëindigd op 15 juli 2005. De directeur had aanvankelijk het voornemen klager bij de
selectiefunctionaris aan te melden voor deelname aan een stp. Dit stp zou aanvangen op 22 april 2005. Voorafgaand aan en ter voorbereiding van het stp heeft klager planmatige verloven genoten.
De directeur heeft op 12 april 2005 besloten dat het stp geen doorgang kon vinden. De reden hiervoor zou zijn gelegen in het feit dat klager tijdens zijn verlof van 9 en 10 april 2005 drugs zou hebben gebruikt en in België zou zijn geweest, en ook al
eerder onwenselijk gedrag zou hebben vertoond in de groep.
Klager is zeer gedupeerd door de weigering van de directeur. Als gevolg daarvan mocht hij onder meer op 22 april 2005 niet naar huis en kon hij op 24 april 2005 niet aan de geplande opleiding beginnen. Klager is leergierig, wilde graag aan zijn houding
werken en staat positief ten opzichte van de hem aangeboden therapie.

De directeur heeft in zijn schriftelijke reactie het volgende aangevoerd.
Daar klager ter mogelijke realisatie van een toekomstige stp in de gelegenheid kon worden gesteld om een aantal activiteiten buiten de inrichting te ontplooien, heeft de pedagogisch directeur van j.j.i. Het Keerpunt op 30 maart 2005 een
machtigingsverzoek ingediend bij de selectiefunctionaris. Dit verzoek betrof een machtiging om planmatig verlof toe te kennen aan klager. Een dag later is het machtigingsverzoek toegekend. Vervolgens is klager gedurende het weekend van 9 en 10 april
2005 met verlof geweest. Bij terugkomst vertelde hij dat hij in het buitenland was geweest (België) alwaar hij overmatig alcohol zou hebben gedronken. Bij terugkomst van ongeacht welk verlof moet de jongere altijd een urinetest ondergaan. Een
standaardprocedure, die dus ook voor klager gold. Toevallig waren er bij zijn terugkomst van verlof dit keer politiehonden aanwezig. De honden zijn speciaal getraind voor het opsporen van drugs. De hond die de kamer van klager onderzocht sloeg aan op
zijn boxershort. Bovenstaande feiten vormden, in combinatie met de in de loop van de detentie geuite mondelinge twijfels, bezwaren en opmerkingen, voor de directeur voldoende redenen om op 12 april 2005 het planmatig verlof van klager in te trekken.
Zelfs al zou van drugsgebruik en/of het binnenvoeren van drugs geen sprake zijn geweest, dan nog resteren het structurele problematische gedragspatroon in de inrichting, waarover herhaaldelijk met klager en zijn moeder gesproken is, en de invulling van
het verlof in combinatie met regels en afspraken. Het is niet juist dat het stp al in gang was gezet. De aanmelding bevond zich nog in de voorbereidende fase in afwachting van het succesvol verlopen van het planmatig verlof.

3. De beoordeling
Het onderhavige advies van de directeur aan de selectiefunctionaris ertoe strekkende dat het voor klager beoogde stp geen doorgang zou kunnen vinden is geen hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing als bedoeld in artikel 65,
eerste
lid, Bjj. Klager had door de beklagrechter dan ook niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit
mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, mr. F.G.A. ten Siethoff en dr. I. Weijers, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 25 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven