Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1536/GV, 3 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:03-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1536/GV

betreft: [klager] datum: 3 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 juli 2005 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. W.C. Dieleman, om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Hij is nadat hij op 16 maart 2005 niet is teruggekeerd van een verleend verlof gesanctioneerd met veertien dagen afzonderingscel en terugplaatsing naar een meerpersoonscel. Voorts is de daarop volgende verlofaanvraag afgewezen. Klager meent genoeg
bestraft te zijn en nu voor verlof in aanmerking te komen.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De verkregen adviezen van de diverse instanties varieerden van negatief tot het verlenen van het voordeel van de twijfel. Reden voor de afwijzing van klagers verlofaanvraag is het feit dat hij op 16 maart 2005 niet van een verleend verlof is
teruggekeerd en in verband daarmee door de politie is opgepakt. Hiermee heeft klager het in hem gestelde vertrouwen ernstig geschonden.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie De Dordtse Poorten heeft twijfels ten aanzien van een tijdige terugkeer van klager van een te verlenen verlof, maar verleent hem desondanks het voordeel van de twijfel.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Middelburg heeft aangegeven klager niet voor verlof in aanmerking te willen laten komen, mede omdat hij veelpleger is.
De politie Zeeland heeft aangegeven dat indien klager verlof verleend zal worden hieraan de voorwaarde verbonden dient te worden dat hij zich niet in de binnenstad van Terneuzen zal begeven.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek, wegens diefstal. Aansluitend dient hij gevangenisstraffen van in totaal negen maanden en twee weken te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 10 december
2005. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van in totaal 14 dagen en twee maanden gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Klager is algemeen verlof verleend op 14 maart 2005 en hij is op 16 maart 2005 niet teruggekeerd van dit verlof. Om die reden zijn de twee daaropvolgende door klager ingediende verlofaanvragen, waaronder de onderhavige, afgewezen.
De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheid een forse contra-indicatie vormt voor verlofverlening en dat deze, ondanks de deels positieve adviezen, een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigt. Derhalve is de beslissing
van
de Minister niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (van 24 december 1998, nr.
733726/98/DJI), evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven