Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1342/GB, 24 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1342/GB

Betreft: [klager] datum: 24 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 mei 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen Noordsingel te Rotterdam (hierna jovo-afdeling) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 30 maart 2005 gedetineerd. Hij verblijft, inmiddels als veroordeelde, in het huis van bewaring (h.v.b.) Rotterdam. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor de jovo-afdeling Noordsingel. Deze overplaatsing is nog niet
gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Het is voor klager heel belangrijk om vijfmaal per dag te bidden in verband met zijn geloof. Daarbij moet hij zich vijfmaal wassen en penitentiaire inrichting (p.i.) De IJssel is de enige inrichting met een douche op cel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op grond van klagers leeftijd is door de inrichting een jovo-indicatiestelling opgemaakt. Artikel 14 van de Pbw bepaalt dat door de Minister een aantal inrichtingen is aangewezen voor de onderbrenging van gedetineerden die bijzondere opvang behoeven
gezien de leeftijd, persoonlijkheid, lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand alsmede het delict waarvoor detentie plaatsvindt. Klager is first offender gezien punt C van de indicatiestelling. Gelet hierop en op zijn leeftijd is hij geselecteerd
voor de jovo-afdeling Noordsingel. Hierbij is tevens rekening gehouden met het parket van insluiting en de woonplaats van klager. Klager voert in beroep argumenten aan die hij niet in zijn bezwaarschrift heeft genoemd. Klager wil uit geloofsovertuiging
dagelijks een aantal keren bidden. Het staat de gedetineerde vrij hieraan zijn invulling te geven, zolang dit binnen het aangeboden dagprogramma mogelijk is. Voor extra momenten dient hij zich te wenden tot de directeur van de inrichting. Deze is
bevoegd tot het verlenen van extra faciliteiten, ook gelet op de opmerking van klager over het wassen vóór gebed. In de p.i. Noordsingel zijn geen douches op cel. Wel is er een zogenaamde natte hoek waar men zich kan verschonen. Aangezien de p.i. te
Krimpen aan den IJssel geen jovo-bestemming heeft, is een overplaatsing van klager naar een andere inrichting noodzakelijk.

4. De beoordeling
4.1. De jovo-afdeling Noordsingel is aangewezen als h.v.b. voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie,
plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet gericht is tegen zijn jovo-indicatie, maar dat klager niet naar de jovo-afdeling Noordsingel overgeplaatst wil worden omdat daar geen douche op cel aanwezig is. De beroepscommissie
is
van oordeel dat uit het feit dat er op de jovo-afdeling Noordsingel geen douches op cel zijn, maar een zogenaamde “natte hoek” aanwezig is waar men zich kan verschonen, niet volgt dat overplaatsing naar die inrichting betekent dat klager daar niet aan
de eisen die zijn geloofsovertuiging stelt zou kunnen voldoen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is derhalve niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,
evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 24 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven