Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1249/GB, 24 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/1249/GB

Betreft: [klager] datum: 24 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.P.J. van Riel, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 mei 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem niet op een afdeling voor jong volwassenen te plaatsen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 maart 2005 gedetineerd. Hij is op 23 maart 2005 als preventief gehechte in het h.v.b. Utrecht te Nieuwegein geplaatst.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil worden geplaatst op een afdeling voor jong volwassenen (jovo-afdeling). Hij meent dat de selectiefunctionaris het verkeerde criterium, namelijk beheersing van de Nederlandse taal, heeft gehanteerd. Klager meent dat hij op grond van zijn
leeftijd voor plaatsing op een jovo-afdeling in aanmerking komt. Een gedetineerde die als jong volwassene dient te worden gekwalificeerd, dient bij uitstek te worden geplaatst op een jovo-afdeling en dient niet te verblijven op een afdeling met
personen
die deze kwalificatie niet meer treft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager wil worden geplaatst in een jovo-inrichting. Klager is echter de Nederlandse taal niet machtig. De selectiefunctionaris heeft om die reden besloten dat klager niet in aanmerking komt voor plaatsing in een jovo-inrichting. Klager is van mening
dat
hij op grond van zijn jeugdige leeftijd in een jovo-inrichting dient te worden geplaatst. De jeugdige leeftijd van klager is daarvoor niet genoeg. In de jovo-inrichting wordt aan de daar verblijvende gedetineerden een speciaal programma aangeboden. Met
name gespreksgroepen maken hiervan deel uit. Gelet op het feit dat klager de Nederlandse taal niet beheerst zou het betekenen dat hij aan een essentieel onderdeel van het programma niet kan deelnemen. Hem plaatsen in de jovo-inrichting zou betekenen
dat
hij door de taalbarrière een storende factor zou kunnen worden met alle mogelijke problemen van dien. Plaatsing in een jovo-inrichting heeft meerwaarde als een gedetineerde in staat is alle onderdelen van het programma te volgen. Dat kan bij klager
niet
het geval zijn.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie overweegt dat klager voldoet aan de criteria voor plaatsing in een een jovo-inrichting. Echter, nu klager de Nederlandse taal niet machtig is, heeft plaatsing in een jovo-inrichting niet de beoogde meerwaarde voor klager en
bestaat de mogelijkheid dat hij een storende factor in de jovo-inrichting zal worden. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd
is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 24 augustus 2005

secretaris voorzitter

Naar boven