Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1335/GV, 1 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:01-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1335/GV

betreft: [klager] datum: 1 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 juni 2005 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr. A. Moszkowicz, om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Alleen hij kan zijn kinderen bij elkaar brengen. Hij voegt de papieren omtrent zijn thuissituatie en de eerder door zijn raadsman overgelegde stukken bij.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid in klagers persoonlijke omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het verlenen van strafonderbreking. Er wordt een problematische gezinssituatie beschreven die zich leent voor een structurele
oplossing, wellicht met behulp van een professionele organisatie gericht op deze problematiek. Klager laat op geen enkele wijze blijken wat zijn rol zou zijn bij het oplossen van de problemen in de beperkte tijd van een strafonderbreking.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie De Dordtse Poorten heeft positief geadviseerd ten aanzien van het verzoek om strafonderbreking.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van acht jaar en zes maanden met aftrek, wegens onder meer overtreding van de Opiumwet. Aansluitend dient hij gevangenisstraffen van in totaal 40 dagen te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op
of omstreeks 6 oktober 2007. Aansluitend dient hij eventueel subsidiaire hechtenissen van 35 dagen en vier dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

Krachtens artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (d.d. 24 december 1998, nr.733726/98/DJI), kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer dat niet kan worden volstaan
met
een andere vorm van verlof. Op grond van artikel 36 juncto artikel 23 van de Regeling kan strafonderbreking onder meer worden verleend voor verzorging van een ernstig zieke of bezoek aan een in ernstig psychische nood verkerende levenspartner of kind.
Uit de door klager overgelegde bescheiden waaronder een verklaring van de huisarts van, naar wordt aangenomen, klagers kinderen, blijkt dat het voor de kinderen noodzakelijk wordt geacht dat zij vaker hun vader zien. Klagers huidige partner, die de
zorg
van zijn dochter op zich heeft genomen, kan onvoldoende zorg aan dit kind, laat staan aan de twee andere kinderen, bieden. Nu klagers verzoek geen betrekking heeft op de verzorging van of bezoek aan een ernstig zieke of in ernstig psychische nood
verkerende levenspartner of kind en aannemelijk moet worden geacht dat de problemen in klagers gezin met name van maatschappelijke aard zijn waarvoor een structurele en wellicht professionele oplossing op langere termijn dient te worden gevonden, is er
naar het oordeel van de beroepscommissie geen aanleiding om aan klager strafonderbreking te verlenen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 1 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven