Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1768/GV, 24 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1768/GV

betreft: [klager] datum: 24 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 juli 2005 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Klagers verlofadres zou niet aanvaardbaar zijn. Klagers ouders doen geen vlieg kwaad en zijn nog nooit
met justitie in aanraking gekomen. De politie vindt altijd wel iets om een negatief advies te geven. Klager zou graag de kans willen krijgen om tijdens verlof te laten zien hoe hij met bepaalde vrijheden om kan gaan.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Door de inrichting werd advies bij de politie ingewonnen. Op grond van deze informatie wordt het verlofadres geen aanvaardbaar adres geacht als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder j. van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Namens de directeur van de gevangenis De Geerhorst is positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De politie Limburg Noord heeft aangegeven dat er in het verleden veel problemen zijn geweest tussen klager en zijn ouders. Het verlofadres is wel betrouwbaar, maar zeer waarschijnlijk zullen er weer problemen ontstaan tussen de ouders en klager als
klager op dit adres zijn verlof doorbrengt.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek, wegens bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, poging tot doodslag en (gekwalificeerde) belediging. Aansluitend dient hij gevangenisstraffen van respectievelijk zeven en
zestien dagen te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 18 november 2005. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van tien dagen te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag. Hij kan in totaal vier verlofaanvragen indienen.

Reden voor afwijzing van klagers verlofaanvraag is het negatieve advies van de politie. De politie vreest dat er mogelijkerwijs weer problemen zullen ontstaan tussen klager en zijn ouders als klager het verlof zal doorbrengen op hun adres. Uit de
stukken blijkt dat het verlofadres betrouwbaar is en dat klagers vader toestemming heeft gegeven dat klager het verlof doorbrengt bij zijn ouders. Nu het detentieberaad van de gevangenis De Geerhorst, gelet op klagers gedrag in de inrichting, positief
heeft geadviseerd terzake van verlofverlening en het einde van klagers detentie in zicht is, had in dit geval voorrang moeten worden gegeven aan de mogelijkheid voor klager om zich middels een verlof als het onderhavige voor te bereiden op zijn
terugkeer in het maatschappelijke leven. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na
ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, en mr. J.R. Meijeringh en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S.van Gemert, secretaris, op 24 augustus 2005

secretaris voorzitter

Naar boven