Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/1127/TB, 12 augustus 2005, beroep
Uitspraakdatum:12-08-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/1127/TB

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2005

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.A. van der Vliet, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 22 april 2005 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 juli 2005, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door mr. D. van den Broek, en namens de Minister, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager over te plaatsen naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht te Balkbrug (hierna: Veldzicht).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klager verbleef in Hoeve Boschoord (hierna: Boschoord). De Minister heeft op 22 april 2005 beslist klager over te
plaatsen naar Veldzicht. Deze overplaatsing is op 26 april 2005 gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager kan zich niet verenigen met zijn overplaatsing naar Veldzicht. Klager had het naar zijn zin in Boschoord. Dat gesteld wordt dat de behandeling niet is aangeslagen, heeft er mee te maken dat klager zich gedurende twee weken heeft verzet tegen
medicatie. Hij heeft zijn houding bijgesteld. Klager zou graag zijn behandeling in Boschoord willen afmaken. Hij heeft aan de behandeling volledig meegewerkt. Hij krijgt nu het gevoel dat het allemaal verkeerd is gegaan. Hij heeft zich voor 100%
ingezet. In Boschoord waren de deuren 24 uur per dag open. In Veldzicht wordt hij meermalen per dag ingesloten op zijn kamer. Hij verblijft nu op de intakeafdeling van Veldzicht en volgt nog geen behandelmodules. Hij gebruikt libidoremmende middelen in
de vorm van druppels, die hij driemaal per dag inneemt.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Na verloop van tijd heeft klager in Boschoord meegewerkt aan een aantal behandelmodules. Hij heeft de delictscenariomodule afgerond, maar hij heeft nog steeds de neiging om zijn delict te ontkennen of te bagatelliseren. Hij heeft weinig
probleeminzicht.
Zijn gedrag is wisselend. Hij kan meegaand zijn, maar ook tot een woede-uitbarsting komen. Ondanks gemaakte afspraken heeft hij toch regelmatig seksueel contact gehad met medebewoners. Indien klager in aanmerking wil komen voor het uitbreiden van
vrijheden, dient hij in elk geval libidoremmende middelen te gebruiken. Het behandelteam van Boschoord is van mening dat de behandelpogingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Er is geen hechting/working alliance tot stand gekomen. Klager
is
heel wisselend in zijn gedrag en heel onbetrouwbaar. Intensieve behandelinterventies hebben niet geleid tot een substantiële vermindering van het delictgevaar. In verband met de sombere prognose heeft Boschoord verzocht om klager te herselecteren. In
Veldzicht is klager op de afdeling voor zwakbegaafden geplaatst. De overplaatsing dient te worden gezien als een tweede behandelkans. Ten aanzien van de selectie van ter beschikking gestelden in het kader van een eerste opname of herplaatsing in een
tbs-inrichting is een toetsing aan een viertal criteria (geslacht, intelligentie, soort stoornis en vluchtgevaarlijkheid) van belang, die plaatsvindt op basis van in het dossier aanwezige informatie.
Uit de ter beschikking staande informatie in de onderhavige zaak komt naar voren dat klager een man is die functioneert op een zwak begaafd intellectueel niveau. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Er is niet gebleken van een extreem vlucht-
en/of beheersrisico. Genoemde bevindingen resulteerden in selectie voor de afdeling voor zwakbegaafden van Veldzicht. Het beroep zal ongegrond zijn.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Minister, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Minister geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, te weten vrouwen,
zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Minister heeft de beslissing tot overplaatsing van klager genomen met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose en gegevens omtrent het al dan niet bestaan van een beheers/vluchtrisico, alsmede
de
bestaande wachtlijsten.

Omdat behandelpogingen in Boschoord niet geleid hebben tot substantiële vermindering van het delictgevaar, klager zich niet aan afspraken houdt, libidoremmende medicatie heeft geweigerd, weinig probleeminzicht heeft, de gepleegde delicten
bagatelliseert
en er geen hechting/working alliance tot stand is gekomen tussen klager en het behandelteam van Boschoord is klager overgeplaatst naar Veldzicht teneinde hem daar een tweede behandelkans te bieden. Klager heeft aangevoerd dat hij in Boschoord
aanzienlijk meer vrijheden genoot dan in Veldzicht. De beroepscommissie is van oordeel dat dit voornamelijk voortkomt uit het feit dat klager thans in de intakefase in Veldzicht verkeert.

Klager heeft geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Minister in redelijkheid niet tot de bestreden overplaatsingsbeslissing heeft mogen komen.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen is de beslissing klager te plaatsen over te plaatsen naar Veldzicht niet in strijd met de wet en kan deze evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.
Overigens merkt de beroepscommissie op dat, indien klager bereid blijft om libidoremmende middelen te gebruiken en actief blijft deelnemen aan zijn behandeling, terugplaatsing van klager naar Boschoord te overwegen ware.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. J.M. van der Vaart en drs. B. van Dekken, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 augustus 2005.

secretaris voorzitter

Naar boven